Her finner du informasjon om forlagene i piloten, samt om hvordan du kan søke etter forskningsinformasjon  


 

 

OM PROSJEKTET

 

«På Tvers – Regional tilgang til elektronisk forskningsinformasjon» er et prosjekt i regi av UH-Nett Vest som forsøker å finne alternative lisensmodeller som vil gjøre det enklere for mindre fag- og forskningsinstitusjoner å få tilgang til kvalitetssikret forskningsinformasjon.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom bibliotekene i Universitet og Høgskolenettverket på Vestlandet (UH-nett Vest) og CRIStin, den nasjonale aktøren for administrering av konsortie med en rekke leverandører av fag og forskningsinformasjon i Norge.

Denne piloten er andre fase av prosjektet, og er basert på tallmateriale som ble innsamlet ved hjelp av fokusgruppeintervju og spørreundersøkelse i første fase av prosjektet. Første fase ble gjennomført i 2013-2014. I denne andre fasen gjennomfører vi en pilot hvor det vederlagsfritt blir gitt tilgang til forskningsinformasjon fra Elsevier, Sage, Springer, T&F og Wiley til utvalgte institusjoner på vestlandet. Målgruppen for prosjektet er instituttsektoren, offentlig forvaltning og helsesektoren. Det vi ønsker å oppnå med denne pilottilgangen er:

- Å teste ut hvordan tilganger til små og større institusjoner administrativt kan gjøres i praksis.

- Å teste ut bruk ved hjelp av statistikk og måling samt en opplevd verdi for brukere.

- Se på økonomiske muligheter og begrensninger for pilotinsitusjonene.

- Identifisere hindringer, problemer eller uforutsette hendelser ved å gi tilgang denne brukergruppen ved hjelp av valgte tilgangsmodell.

 

Resultatet prosjektet sitter igjen med skal danne grunnlag for å vurdere om/hvordan tilganger for målgruppen kan gjøres i en nasjonal skala og dermed bli en del av avtaler og lisenser som CRIStin forhandler frem for medlemmene av konsortiet.

 

Tilgang for pilotinstitusjonene er midten av oktober 2014 - midten av april 2015 - hele prosjektet vil være avsluttet i mail 2015.

 

En eventuell videreføring av prosjektet baseres på resultatet av piloten. Dersom resultatet av piloten resulterer i en lisensmodell som er mulig å gjennomføre i større skala vil alle tilsvarende institusjoner i norge få tilbud om å abonnere på forskningsinformasjon på lik linje med Universitet og høgskolesektoren i dag.

 

Kontaktinformasjon:

 

Kontaktperson for Møreforskning - Geir Helge Nilsen, HiVolda: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Kontaktperson for Sjøfartsdirektoratet - Grethe Høyvik Hansen, HsH: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontaktperson for Verdighetssenteret - Monica Roos, HiB: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Kontaktperson for Vestlandsforskning - Gerd Vik, HiSF: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Prosjektleder - Monica Roos - Høgskolen i Bergen

 

Representat for Cristin - Nils Andenæs - CRIStin

 

 


HiB Periodical

The electronic version of the HiB Periodical

The HiB Periodical is a printed publications which contains quality assured, but not peer reviewe...

READ MORE

NORA

Norwegian Open Research Archive (NORA) is the national research archive. Here you can search for...

SEARCH NORA

Recent Submissions