Born to Play: Bli bedre – få det bedre

Author:
Valde Onsrud, Silje
Burbridge Rinde, Felicity
Abstract:
Evalueringen har sett på hvordan veiledningsprogrammet Born to Play: Bli bedre – få det bedre har fungert på bakgrunn av en spørreundersøkelse med korps som har blitt tilbudt programmet, samt kvalitative intervju med veiledere, dirigenter, styremedlemmer og i noen tilfeller musikanter i utvalgte korps som har gjennomført programmet. Evalueringen viser at programmet har hatt god innvirkning på styrearbeidet i korpsene. Styrene har blitt bedre til å organisere arbeidet sitt, jobbe målrettet og tenke langsiktig. Programmet ser ikke ut til å ha innvirkning på den musikalske kvaliteten, selv om målet med programmet er å høyne det musikalske nivået i det enkelte korps. Noen informanter kan antyde at programmet indirekte kan spille inn på det musikalske i den forstand at når det grunnleggende i en organisasjon er på plass, blir det også lettere å jobbe med det som er overordnet, som i korps gjerne er det musikalske. Samtidig er det begrenset hvor mye det hjelper å ha et velfungerende styre hvis dirigenten ikke fungerer. Flere informanter og respondenter etterlyser mer dirigentveiledning, og betrakter dette som vel så viktig som styreveiledning. Disse to ordningene bør også samkjøres bedre. Programmet ser heller ikke ut til å ha innvirkning på rekrutteringen av nye medlemmer eller det å holde på de eldste, enda dette var en viktig bakgrunn for å starte opp programmet. Det er også dette som ofte er utfordringen til korps som tar kontakt med Norges Musikkorps Forbund for å få hjelp. En overordnet tilbakemelding fra informantene og respondentene i undersøkelsen er at programmet er for lite fleksibelt. I stedet for en ferdig pakkeløsning som skal gjelde alle korps som ber om assistanse, ønskes veiledning som tilpasses det enkelte korps sine behov. Dette krever lyttende veiledere som er lydhøre for hva korpsene strever med og trenger hjelp til. I det hele tatt kan kommunikasjonen rundt programmet bli bedre i alle ledd. En annen viktig tilbakemelding er at programmet i sin nåværende form blir for omfattende. Det krever svært mye tid mens det står på, i tillegg til at det strekker seg over uforholdsmessig lang tid. Dette gjør det utfordrende å komme til veis ende og faktisk få fullført. Evalueringen foreslår å ta til etterretning de tilbakemeldingene, forslagene og anbefalingene informantene kommer med i undersøkelsen. Dette dreier seg særlig om å forenkle omfanget av programmet, kvalitetssikre korpsveilederne, satse mer på dirigentveiledning og sikre kontinuitet slik at programmets innhold blir videreført og får virkning over tid.
Date:
2017-09-11
Material type:
Report
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/811
Keywords:
Musikkorps

Files: