Hva er en god barnebok? En studie av superfinalistene fra Bokslukerprisen 2015/2016 og sjettetrinnselevers kriterier for en god barnebok

Author:
Pedersen, Synne
Abstract:
Det finnes mange litterære priser som årlig kårer beste barne- og ungdomsbok. Juryene som kårer vinnerne består som oftest av voksne som vurderer litteratur skrevet for barn. I de senere årene har det kommet til flere barne- og ungdomsbokpriser som kåres av litteraturens tiltenkte målgruppe. Tekstmaterialet knyttet til disse prisene kan gi forskerne anledning til å undersøke hva som kjennetegner bøkene barne- og ungdomsleserne nominerer og kårer som vinnere, og hvilke vurderingskriterier juryene vektlegger. Denne masteroppgaven er en studie av superfinalistene fra Bokslukerprisen 2015/2016 og de kriteriene som er aktive i juryklassenes vurderingsarbeid. Superfinalistene består av Forfulgt i London (2015) av Ingeborg Dybvig, Rivertongåten (2015) av Jørn Lier Horst og Kampen mot superbitchene (2014) av A. Audhild Solberg. Juryen består av fem elevgrupper på sjette trinn fra ulike deler av Norge. En litterær analyse av tre av superfinalistene kan gi bedre innsikt i hva som kjennetegner litteraturen sjettetrinnselevene setter pris på. For å finne ut av hvorfor de tre superfinalistene vurderes som gode, vil innholdsanalysen av elevdeltakernes anmeldelser kunne gi svar på hvilke kriterier de vektlegger for litterær kvalitet. Det teoretiske grunnlaget for oppgaven består av barnelitteraturteori med hovedvekt på typiske kjennetegn for bøker skrevet for barn, teorier om barneleseren og ulike perspektiver på vurdering av litteratur. Funn fra den litterære analysen viser at bøkene som appellerer til de deltakende sjettetrinnselevene kjennetegnes av å være realistisk serielitteratur som inneholder spenning og mysterier, men også humor kombinert med alvor. Superfinalistene har en struktur som åpner in medias res, presenterer et problem og utløser en konflikt for å så finne en løsning. I tillegg inneholder bøkene et persongalleri som består av barn som alle fungerer som hoveddrivkraft for handlingsforløpet. Videre viser funn fra innholdsanalysen av anmeldelsene at juryklassene vektlegger kriterier som omhandler bøkenes struktur og oppbygning, persongalleri, realisme og troverdighet. Flere av juryklassene anser også muligheten for en intensiv lesing, innlevelse og lærdom som viktige trekk for at boken skal vurderes som god. Den avsluttende drøftingen slår fast at flere av mine funn viser at det finnes både markante samsvar, men også avvik, mellom mine funn og barnelitteraturteori, teorier om barneleseren og vurdering av litteratur. Undersøkelsen av Bokslukerprisen 2015/2016 og studiens funn kan bidra i barnelitteraturforskningsfeltet ved å gi plass til barnelesernes stemme og gi en økt forståelse av barns litteraturpreferanser.
There are many literary prizes that annually selects the best children’s and young adult’s book. The jury often consist of adults who assess literature written for children. In recent years, several children’s and young adult’s book prizes have been developed where children and young adults nominate and award the winning books. The text material attached to these prizes can provide researchers with an opportunity to investigate what characterizes the books children and young adult readers nominate and award as winners, and which criteria the jury emphasizes. This thesis is a study of superfinalists from Bokslukerprisen 2015/2016 and explores the criteria that the jury deems important in their assessment work. The superfinalists consist of Forfulgt i London (2015) by Ingeborg Dybvig, Rivertongåten (2015) by Jørn Lier Horst and Kampen mot superbitchene (2014) by A. Audhild Solberg. The sample in this study is a jury which make up five 6th grade student groups from different parts of Norway. The literary analysis of these three superfinalists may provide better insight into what characterizes the literature these 6th graders appreciate. To find out why these three superfinalists are considered good, content analysis of reviews written by the participating children, will provide answers to the criteria they emphasize for literary quality. The theoretical foundation for the assignment comprises children’s literature theory, with emphasis on typical characteristics of books written for children, theories on the child reader and various perspectives on the assessment of literature. Findings through literary analysis show that books that appeal to the participating 6th graders are characterized as realistic series of literature containing excitement and mystery, as well as humour combined with a sense of seriousness. The superfinalists have a structure that starts in medias res, presents a problem and triggers a conflict that is later resolved. In addition, they encompass child characters all acting as the storyline’s main driving forces. This study found that jury classes emphasize criteria related to the books structure, characters, realism and trustworthiness. Several of the jury classes also consider the possibility of intensive reading, empathy and learning, as important features for a book to be considered good. Finally, several of my findings show that there is significant compliance, but also discrepancies between my findings in the light of children literature theory, theories on the child reader and assessment of literature. The research of Bokslukerprisen 2015/2016 and the findings from this study may contribute to the children’s literature research field by giving the children readers a voice and provide a greater understanding of children’s literature preferences.
Description:
Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur
Publisher:
Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences
Date:
2017-05-15
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/815
Keywords:
barnelitteratur
barnebok
kvalitetskriterier
superfinalister
Bokslukerprisen
children`s book
children`s literature
quality criteria

Files: