“Det finnes en bok for alle, men én bok er ikke for alle” En kvalitativ undersøkelse av klasseromsbibliotek, utvalg og bruk av barnelitteraturen.

Author:
Strand, Kristin Natås
Abstract:
Denne oppgaven tar for seg klasseromsbibliotek ved utvalgte norske klasserom. Klassetrinnene som er representert i studiet er: en 1.klasse, to 2.klasser, fire 3.klasser, en kombinert 4. og 5.klasse, og en 5.klasse. Den undersøker i hovedsak tre sentrale momenter gjennom kvalitative intervju av ni lærere og klasseromsundersøkelser av de tilhørende ni klasserommene. De tre momentene er, i likhet med problemstillingen, hvilke former for klasseromsbibliotek som finnes, hvilken barnelitteratur elevene har tilgang på, og hvordan barnelitteraturen blir brukt. Lærernes synspunkt og meninger er gjennom analysen knyttet opp mot utformingen og oversikten over litteraturutvalget i klasseromsbibliotekene, og diskutert i lys av relevant fag- og forskningslitteratur. Sentrale teoretiske begreper og analytiske kategorier er: klasseromsbibliotek, administrering, utforming, plassering, tid, sjangervariasjon og bruk. Resultater viser at i de undersøkte klasserommene er bokkassene den vanlige formen for klasseromsbibliotek, og skjønnlitteraturen og særlig skjønnlitterære lettlestbøker dominerer litteraturutvalget. I tillegg viser funnene at barnelitteraturen i klasseromsbibliotekene hovedsakelig blir tatt i bruk som stillelesingsbøker og høytlesingsbøker.
This study examines classroom libraries at selected Norwegian classes. The different grades included in this study is: one first grade, two second grades, four third grades, one combined fourth and fifth grade, and one fifth grade. In essence, three key elements have been researched through qualitative interviews with nine teachers, and inspection of their related classrooms. The main questions to be answered was: which types of classroom libraries that existed, which children's literature the students had access to, and how the children's literature was used. The classroom libraries’ design and selection of literature have been analysed and discussed in light of the teachers’ views and opinions as well as relevant scholarly literature, pedagogical resources and other theoretical or practical sources. The key theoretical terms and analytical categories are: classroom libraries, administration, design, location, time, genre variation and usage. The results showed that storage bins are the most frequent type of classroom library. Furthermore, the dominating type of literature was fiction and, in particular, easily read fiction. In addition, the results showed that children’s literature in the classroom libraries were mainly used for silent reading and read aloud.
Description:
Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur
Publisher:
Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences
Date:
2017-05-15
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/816
Keywords:
klasseromsbibliotek
barnelitteratur
kvalitativ undersøkelse
administrering
utforming
plassering
tid
sjangervariasjon
bruk
classroom libraries
children`s literature
administration
design
location
time
genre variation
usage

Files: