Musikklinja, smak og identitet Ein kvalitativ studie av musikksmak og identitetsforming blant musikklinjeelevar.


Author:
Espeland, Harald Andreas
Abstract:
Denne oppgåva dreier seg om musikksmak og identitetsforming for musikklinjeelevar i vidaregåande skule. Føremålet er å gi innsikt i korleis elevane formar musikksmaken sin, og korleis ein kan sjå på denne i lys av identitetsomgrepet. Til grunn for oppgåva ligg ei kvalitativ intervjuundersøking med sju tredjeklassingar henta frå tre ulike vidaregåande skular i Noreg. Blant funna er at elevane orienterer seg etter fire ulike musikalske dimensjonar når dei formar musikksmaken sin, og at utøvarrelaterte kvalitetar er avgjerande for dei alle når dei avgjer kva musikk dei liker og ikkje. I tillegg kan utanommusikalske meiningar som artistar sitt image og personlege erfaringar spela ei vesentleg rolle for nokre av dei. Oppgåva skildrar også korleis elevane kan nytta seg av musikksmak til å forma eigne identitetar som utøvarar, og korleis negative og positive haldningar til musikk kan fungera som ulike sosiale identitetsmarkør i ein musikklinjeklasse.
This thesis describes musical tastes and identity formation among students who specialize in music subjects in Norwegian upper secondary schools. Research questions focus on how students shape their own musical tastes, and the potential impact their musical tastes may have on their identity formation. The thesis is based on a qualitative interview study where the informants consist of seven students in Norwegian music specialization classes (”musikklinjer”) at three different schools. Findings in the study suggest that students take four different musical dimensions into consideration when shaping their own musical tastes, and that musical qualities related to performance and skills are important to all of them. Extramusical meanings, e.g. connected to an artist’s image and personal experiences also make a considerable difference for some of the students. The thesis also describes how musical tastes may function as a tool to shape the students’ own identities as music performers, and how negative and positive attitudes toward music may function as social identity markers in the music specialization class.
Description:
Masteroppgave i musikkpedagogikk
Publisher:
Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences
Date:
2017-05-15
Material type:
Master's thesis
Language:
New Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/830
Keywords:
musikksmak
identitetsforming
musikklinjeelevar
musical taste
identity formation

Files: