Oppspill- Kvalitetsoppfatninger i forbindelse med innføringen av et nivåinndelingssystem i en norsk kulturskole.

Author:
Holgersen, Thorstein
Abstract:
Det er blitt innført et nivåinndelingssystem – Oppspill – på pianoseksjonen i Bergen kulturskole. I starten av skoleåret 2016/17 skrev media om denne saken – og fokuserte på at elever som ikke når målene - mister plassen sin i kulturskolen. Et slikt nivåsystem har aldri før vært innført i en norsk kulturskole. Bakgrunnen er på den ene siden politiske vedtak, men også ønsker fra ledelse og lærere i kulturskolen om økt kvalitet og nivå blant pianoelevene. Problemstilling: Hvilke kvalitetsoppfatninger finnes det i forbindelse med Oppspillprogrammet i Bergen kulturskole? For å få svar på forskningsspørsmålet har fem lærere og to ledere i kulturskolen gjennomført semistrukturerte intervjuer. Disse blir videre gjenstand for analyse og det blir utledet fire kategorier som på hver sin måte sier noe om kvalitetsaspektet ved Oppspillsystemet. Kategoriene omhandler standardiserte krav i forhold til tilpasset undervisning, vurdering og nivåkriterier, ressurser i forhold til gjennomføring, og tilslutt konsekvenser. Begrepet kvalitet kan være omstridt – og kan ha ulik betydning for hver enkelt deltager i denne studien. Men kanskje et av de mest interessante funnene er at når nivåinndelingssystemet ikke medfører økte ressurser er det delte meninger om Oppspill fører til et høyere nivå blant elevene. Nøkkelord: Kvalitet, kulturskole, nivå, nivåsystem,
A level division system - Oppspill - has been introduced at the piano section in Bergen Cultural School. At the start of schoolyear 2016/17, media wrote about this matter - focusing on students who do not reach the goals of Oppspill - losing their place in the Cultural School. This type of level system has never been introduced in a Norwegian Culture School before. The background is, on the one hand, political decisions, but also the management and teachers aiming for increased quality and level among the piano students. Research question: What kind of perceptions of quality do the teachers and administration have regards to the Oppspill-system in Bergen Culture School? To answer the research question, five teachers and two leaders in the Culture School participated in semi-structured interviews. The interviews are the base for further analysis and four categories derived which, in their own way, say something about the quality aspect of the Oppspill-system. The categories contain standardized requirements in relation to custom education, assessment and level criteria, resources in relation to implementation, and finally, the consequences. The term quality can be disputed - and may have different meaning for each participant in this study. But perhaps one of the most interesting findings is that when the level division system does not bring increased resources, there are shared opinions about Oppspill leading to a higher level among students. Keywords: Quality, Cultural School, level, levelsystem, level-system.
Description:
Masteroppgave i musikkpedagogikk
Publisher:
Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences
Date:
2017-05-15
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/831
Keywords:
kvalitet
kulturskole
nivå
nivåsystem
quality
Cultural School
level
level system

Files: