Fra Læreplan til praksis – En casestudie av undervisning i våtdrakt

Author:
Ellingsen, Miriam Fanekrog
Abstract:
Masterprosjektet gir et innblikk i endringene i svømme- og livredningsopplæringen i Læreplanen i kroppsøving med virkning fra 1. august 2015, og kompetansemålet etter 7. trinn som sier at: «Mål for opplæringa er at eleven skal kunne praktisere trygg ferdsel og gjøre risiko- og sikkerhetsvurderinger i, ved på vann under varierte værforhold» (Utdanningsdirektoratet, 2015c). Masterprosjektet er et case-studie som har som formål å få forståelse og innsikt. Med casestudie er det forsøkt å konstruere frem hvordan elevene opplever undervisningsopplegget i kroppsøving i badeviken om trygg ferdsel i, ved og på vann. Feltarbeidet er inspirert av Arne N. Jordet (2010) sin læreprosess i et utvidet læringsrom, som inkluderer forarbeid i klasserommet med elevmedvirkning, gjennomføring av undervisningsopplegget i badeviken, og etterarbeid med to fokusgruppeintervjuer. Datamaterialet er samlet inn gjennom pedagogiske teorier, styringsdokumenter, observasjon og fokusgruppeintervjuer for å svare på problemstillingen: Hva opplever elevene i undervisningsopplegget i kroppsøving om trygg ferdsel i, ved og på vann? Hovedteori for å belyse problemstillingen er Lev S. Vygotsky (1978) med den proksimale utviklingssonen og Jerome S. Bruner (1976) og støttende stillas, John Dewey (1974) om erfaring, og Arne N. Jordet (2010) om et utvidet læringsrom. Ut i fra dette masterprosjektet og caset har vi fått noe innsikt i opplæringen av trygg ferdsel og hvordan opplæringen og kompetansemålet kan gi elever faglig kunnskap gjennom refleksjon av autentiske erfaringer og opplevelser ervervet gjennom lek, fysisk aktivitet og praktiske aktiviteter. Dette kan gi elevene utfordringer i den proksimale utviklingssone med støtte og veiledning, og muligheter for mestringserfaring. Masterprosjektet belyser også utfordringer i forhold til måloppnåelse i læreplanen. Det kan være utfordringer i forhold til rammefaktorer og kompetanse, men masterprosjektet ser også muligheter i at skolen samarbeider med lokale aktører i samfunnet. I tillegg stiller masterprosjektet spørsmål om hvor store utfordringer man kan gi elevene samtidig som de er innfor styringsdokumentenes trygge rammer for utendørs bading, svømme- og livredningsopplæring. Masterprosjektet belyser også en konkretisering av kriteriene for kompetansemålet og begrepet trygg ferdsel i Læreplanen som viktig for å styrke opplæringen i trygg ferdsel i, ved og på vann.
The masterproject provides an insight into the changes in swimming and life-saving training in the Physical Education Curriculum with effect from 1st of August. It focuses on the goal of achievement after seventh grade, which states that the student should be able to practice water safety in, around and on water under varied weather conditions (Utdanningsdirektoratet, 2015c). The masterproject is a case study that aims to gain understanding and insight. With the case study, it has been attempted to design how the students experience the teaching plan in physical education about water safety in, around and on water. The field work is inspired by Arne N. Jordet's (2010) learning process about outdoor education, which includes preparatory work in the classroom with student participation, implementation of the teaching plan outdoors, and after-work with two focus group interviews. The data material is collected through educational theories, management documents, observation and focus group interviews to answer the question: What do the students experience in the physical education training course about water safety in, around and on water? The main theory to elucidate the problem is Lev S. Vygotsky (1978) and zone of proximal development and Jerome S. Bruner (1976) and scaffolding, John Dewey (1974) and experience, and Arne N. Jordet (2010) with outdoor education. Based on this master project and the case, we have gained some insight in the training on water safety and how the education can provide students with academic knowledge through the reflection of authentic experiences and experiences acquired through play, physical activity and practical activities. This can give students challenges in the zone of proximal development with support and guidance, and opportunities for perceived self-efficacy. The master project also highlights challenges in relation to achievement of goals in the curriculum. There may be challenges in relation to framework factors and competence, but the master project also sees opportunities for the school to collaborate with local actors in society. The masterproject also emphasis the concretization of the criteria and the concept of water safety in the curriculum as important for strengthening the education in water safety in, around and on water.
Description:
Masteroppgave i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
Publisher:
Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences
Date:
2017-05-15
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/838
Keywords:
den proksimale utviklingssone
svømme- og livredningsopplæring
kroppsøving
casestudie
støttende stillas
erfaring
utvidet læringsrom
Zone of Proximal Development (ZDP)
swimming and life-saving training
physical education
case study
scaffolding
experience
outdoor education

Files: