Fra rettferdiggjøring til fordømming? En sammenligning av fremstillingen av den nye imperialismen i Afrika i norske og britiske historielærebøker i perioden 1920-1990.

Author:
Reistad, Helen
Abstract:
Denne masteroppgaven undersøker fremstillingen av den nye imperialismen i Afrika i norske og britiske lærebøker produsert mellom 1920 og 1990. Formålet er å studere hvordan fremstillingen har endret seg over tid, og hvordan disse endringene kan forklares. Gjennom skolelover, læreplaner og lærebøker gir samfunnet uttrykk for hvordan det ønsker å forme den yngre generasjonens holdninger, verdier og kunnskaper, og lærebokstudier kan derfor også fortelle oss noe om samfunnet de ble skapt i.1 Denne oppgaven kan således si noe om det norske og britiske samfunns offisielle holdninger og verdier, i tillegg til å avdekke fremstillingen av den nye imperialismen i et utvalg av læreverk. Det er hovedsakelig lærebøkenes tekst som analyseres, dette ved hjelp av en diskursanalytisk tilnærming. Diskursanalysen undersøker menneskeskapte kommunikative fenomener som skapes i ulike sosiale sammenhenger. Fremstillingen av den nye imperialismen i Afrika i de analyserte lærebøkene har gjennomgått en stor endring fra 1920-tallet til 1990. De første lærebøkene mellom 1920 og 1950 har en tendens til å følge den historiografiske trenden, hvor det var tradisjon for å glorifisere det britiske imperiet. Dette bildet endres noe for lærebøkene produsert mellom 1950 og 1960, da noen bøker har begynt å problematisere. Det er spesielt de norske bøkene som tar opp negative aspekt ved imperialismepolitikken, men de koloniserte er likevel beskrevet på en stereotypisk måte. Lærebøkene analysert innen tidsfasen 1970-1990 tar imidlertid et oppgjør med tidligere tanker, hvor fremelsking av det britiske og rettferdiggjøring av den nye imperialismen er helt fraværende. De koloniserte blir likevel i disse lærebøkene fremstilt som et trengende folk, avhengig av Vestens hjelp for å klare seg. Felles for de fleste lærebøkene analysert i denne oppgaven er også at de i mer eller mindre grad presenterer en fortelling om kolonimaktene eller Storbritannia, hvor andre gruppers perspektiv er utelatt.
This master thesis examines Norwegian and English history textbook presentations of the New Imperialism in Africa from 1920 to 1990. The main target is to understand how the New Imperialism has been portrayed differently over a period of 70 years, and how these changes can be explained. Through school laws, curriculums and textbooks the society expresses how it wishes to shape the younger generations attitudes, values and knowledge, which means that textbook studies can tell us something about the society they came out of.2 This thesis can thus tell us something about official attitudes and values within Norwegian and British societies, in addition to uncover portrayals of the New Imperialism in a selected number of textbooks. It is mainly the text that will be analyzed, this by a discourse analytic approach. The discourse analysis seeks to explore human created communicative phenomenon created in different social contexts. The textbooks portrayals of the New Imperialism in Africa has gone through a significant change from the 1920`s to the 1990`s. The first textbooks produced between 1920 and 1950 have a tendency to follow the historiographical trends where there existed a tradition for glorifying the British Empire. This picture is slightly changed in the textbooks produced between 1950 and 1960: Within this period some books question the New Imperialism in Africa. It is especially the Norwegian textbooks which include negative aspects of politics of imperialism, but the peoples of Africa is nevertheless stereotypically portrayed. The textbooks analyzed within the period 1970-1990 reject former thoughts, where promotion of the British and justification of the New Imperialism is completely absent. The colonized people are however portrayed as peoples of need, dependent upon help from the West. Most of the textbooks analyzed in this thesis present a story about the imperial powers or Great Britain, where other perspectives are omitted.
Description:
Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk
Publisher:
Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences
Date:
2014-05-15
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/958
Keywords:
den nye imperialismen
lærebøker
endringer
holdninger
verdier
the New Imperialism
textbooks
changes
attitudes
values
Afrika

Files: