”Lukk døren, hun kommer!” En bacheloroppgave om mobbing i barnehagen.

Author:
Kandidatnr. 216 og 277
Abstract:
Temaet for vår forskningsstudie er mobbing i barnehagen, da dette er et tema som er viet relativt lite oppmerksomhet og forskning. Alle barnehager består av ulike barnegrupper som på hver sin måte er helt unike. Målet med prosjektet har vært å utforske og få større innsikt i de sosiale prosessene og samspillet som foregår mellom barna. På bakgrunn av dette er følgende problemstilling formulert: Hvordan kan vi forstå mobbing som et gruppefenomen i barnehagen – hvilke strategier tar barn i bruk for å ekskludere hverandre fra fellesskapet? For å kunne besvare problemstillingen ble det benyttet kvalitativ forskningsmetode gjennom bruk av observasjon for innsamling av data. Hensikten var å få et innblikk i barnas hverdag og deres perspektiv. Dette var med å gi en dypere forståelse for deres komplekse gruppedynamikk, der det ble sett at barna tok i bruk ulike strategier for utestengelse. En pågående debatt har omhandlet hvorvidt mobbing finner sted i barnehagen, og om barnehagebarn er i stand til å mobbe. Likevel gir teori, forskning og våre funn tydelige indikasjoner på at mobbing eksisterer, også i barnehagen. Studiet har vist hvordan barn konsekvent utestenger hverandre fra fellesskapet ved hjelp av strategier, som et resultat av komplekse samspillsmønstre og gruppeprosesser.
The topic of our research study is bullying in kindergarten, as this is a topic that is devoted relatively little attention and research. All kindergartens consist of different children's groups, each of which is unique. The aim of the project has been to explore and gain insight into the social processes and interactions that take place between the children. Based on this, the following research question is formulated: How can we understand bullying as a group phenomenon in kindergartens – what strategies do children use to exclude each other from the fellowship? To answer the research question, qualitative research methodology was used using observation for data collection. The purpose was to gain an insight into the children's everyday lives and their perspective. This helped to provide a deeper understanding of their complex group dynamics, where it was seen that the children used different strategies for exclusion. An ongoing debate has been about whether bullying takes place in kindergarten and whether kindergarten children are able to bully. Nevertheless, theory, research and our findings provide clear indications that bullying exists, also in kindergarten. The study has shown how children consistently exclude each other from the fellowship through strategies, because of complex interaction patterns and group processes.
Description:
Masteroppgave i barnehagelærerutdanning
Publisher:
Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences
Date:
2017-06-01
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/957
Keywords:
mobbing
barnehage
gruppefenomen
fellesskap
bullying
kindergarten
group phenomenom
fellowship

Files: