Samsvar mellom plan og praksis En studie av felles uterom langs Bybanen i Bergen

Author:
Midtbø, Katrine Helle
Nilsen, Vilde
Abstract:
Dagens byutvikling preges av arealeffektivitet og fortetting. Det stilles krav til høy utnyttelse, og det legges press på arealer i nærheten av kollektivknutepunkter. I en slik utvikling er det desto viktigere med arealer hvor beboerne kan møtes og oppholde seg. Felles uterom er en viktig del i byutviklingen, og kan blant annet fremme en aktiv og sosial livsstil. Områder med gode kvaliteter som ligger i umiddelbar nærhet til boligen, er viktig for å skape attraktive bomiljøer for flere. Vi har studert planlagt og ferdig opparbeidede uterom i 5 fortettingsprosjekter langs Bybanen i Bergen. Vi har sett hvordan kvalitet i felles uterom er planlagt og innarbeidet i dokumenter tilhørende detaljreguleringsplanen. Videre har vi studert hvordan disse kvalitetene gjenspeiles i ferdig uterom. I hvert enkelt fortettingsprosjekt har det blitt gjort en sammenligning av de planlagte og opparbeidede kvalitetene i utearealene. Deretter har vi sammenlignet funnene fra alle prosjektene, for å se etter tendenser i måten det planlegges og bygges på. For å få en dypere forståelse av hvorfor samsvaret mellom plan og praksis er slik, har vi intervjuet både utbygger, saksbehandlere og eiendomsmeglere. Gjennom studien har vi sett at målbarhet er et viktig virkemiddel for å sikre kvalitet i felles uterom. Vi har sett at samsvaret mellom plan og praksis er godt på de områdene hvor det er satt målbare krav. Det er bemerkelsesverdig at flere elementer som er avgjørende for kvalitet i uterom ikke har slike målbare krav. Dette øker sjansen for at kvalitetene forsvinner på veien fra plan til praksis. På bakgrunn av dette har vi kommet frem til 12 punkter vi mener vil bidra til å bedre sikre kvalitet i felles uterom.
Today's urban development is characterized by area efficiency and densification. Urban density is required, and areas close to public transport hubs are under pressure. Due to this development, it is important to establish well-designed spaces for recreation. Semi-public spaces are an important part of urban development, and can promote an active and social lifestyle for the residents. Moreover, areas with high quality in close proximity to the home are important for creating attractive living environments. The study is based on semi-public spaces along Bergen Light Rail, a rapid transit system in Bergen. The research shows the coherence between the plan and the end result in 5 densification projects. We have studied if and how provisions regarding quality in semi-public spaces are incorporated into detailed zoning plans. Furthermore, we have studied how planned qualities are reflected in the end result. A comparison between the planned area and the built area has been made in each of the projects. To look for trends in today’s urban planning, we have compared the data from all the projects. In order to get a deeper understanding of the coherence, we have interviewed a developer, executive officers and real estate agents. The study proves that measurability is an important instrument to ensure quality in semi-public spaces. We have discovered that the coherence between the plan and the end result is good when measurable requirements are set. It is noteworthy that several factors that are crucial to outdoor quality do not have such measurable requirements – due to the fact that measurable requirements have not yet been formulated as part of zoning plans. This constitutes an increased chance for reduced quality in semipublic spaces. Based on this, we have made 12 recommendations that we believe will help to ensure quality in semi-public spaces in densification projects.
Description:
Masteroppgave i Areal og eiendom
Publisher:
Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences
Date:
2017-05-19
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/1018
Keywords:
uterom
reguleringsplan
plandokumenter
illustrasjonsplan
blågrønne løsninger
brukergrupper
universell utforming
felles uterom
byutvikling
semi-public spaces
urban development

Files: