Fra faglærer i et kunstfag til kunnskapsområdelærer i kunst, kultur og kreativitet - dialoger om endring

Peer Reviewed
Author:
Eide, Gro Merete
Møen, Inger-Lisa
Borgen, Jorunn Spord
Abstract:
Barnehagelærerutdanningen fikk i 2013 ny rammeplan, hvor fagene drama, forming og musikk ble samlet i kunnskapsområdet kunst, kultur og kreativitet. Denne artikkelen diskuterer hvordan faglærerne på 6 utdanningsinstitusjoner erfarer å skulle integrere sine fag i et felles kunnskapsområde, og utfordringer de ser i dette arbeidet. Vi bruker deler av Basil Bernsteins teori og begrepsapparat i analysen. Våre funn viser at faglærerne har en sterk identitet i faget sitt, og at det tar tid å endre til kunnskapsområdeorganisering. Implementeringen av den nye rammeplan støttes opp av tolkningsfellesskap, gode kollegasamspill og felles ideologi i de praktiske estetiske fagene. Samtidig ser de ideologiske visjonene om mer integrert profesjonsutdanning for barnehagelærere ikke ut til å være innarbeidet på institusjonsnivå. Faglærerne opplever derfor utfordringer i dette nye fellesskapet som barnehagelærerutdannere.
Description:
-
Date:
2017
Material type:
Peer reviewed
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/123456789/42437
http://hdl.handle.net/10049/1049
Citation:
Eide GM, Møen I-L, Borgen JS. Fra faglærer i et kunstfag til kunnskapsområdelærer i kunst, kultur og kreativitet - dialoger om endring. Nordisk Barnehageforskning. 2017;15(1):1-14

Files: