Unge funksjonshemmede. Utdanning - en utfordring. Om hvordan unge funksjonshemmede erfarer sine muligheter og begrensninger for å full føre videregående opplæring

Author:
Børsheim, Ingebjørg Træland
Abstract:
Forskning viser at mange unge ikke fullfører videregående opplæring. Avbrutt skolegang har konsekvenser for yrkesmuligheter og sosiale forhold. Hensikten med denne studien var å få kunnskap om de erfaringer funksjonshemmede elever gjør i videregående skole og som påvirker valget om å fullføre skolegangen. Studien er basert på kvalitativ metode. Det ble gjennomført fokusgruppe med fire unge funksjonshemmede som ikke hadde fullført videregående opplæring. I tillegg ble tre elever intervjuet. Disse tre var fortsatt elever i videregående opplæring. I studien har det vært et samarbeid med organisasjonen Unge funksjonshemmede. De fleste deltakerne i studien var medlemmer i denne organisasjonen. Deltakerne hadde ulike funksjonsnedsettelser, både synlige og usynlige. Et hovedfunn er at det kan være vanskelig for elever med usynlige funksjonsnedsettelser å få forståelse for sine behov for tilrettelegging i skolen. Synliggjøring av vanskene er en utfordring for elevene. Læreres holdning til elevenes vansker er ulike og individuelle og der er manglende beredskap i skolen. Dette får konsekvenser for elevenes mulighet for deltakelse. Et annet funn er at elever med synlige, fysiske funksjonsnedsettelser eller lese- og skrivevansker i større grad erfarte en tilrettelagt skolehverdag og de opplevde mulighet for deltakelse i skolen. I møte med disse elevene hadde skolen en beredskap.
Description:
Masteroppgave i samfunnsarbeid
Publisher:
Høgskolen i Bergen
Date:
2009
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/265
Keywords:
samfunnsarbeid
sosial deltakelse

Files: