"Det er akkurat slik det er" - fra gjenkjennelse til sosiale fellesskap: Personer med multippel sklerose om deltakelse i sosiale fellesskap på behandlingsopphold

Author:
Skår, Anne Britt Rundhovde
Abstract:
Grunnlaget for samfunnsarbeid er at aktøren selv har kunnskap og kompetanse til å sette sin egen situasjon i en meningsfull kollektiv sammenheng, et nøkkelbegrep er sosial deltakelse. Gjennom sosial deltakelse skapes det muligheter for å danne sosiale fellesskap og sosial kapital. Personer med MS opplever i stor grad stigmatisering og sosial eksklusjon etter hvert som funksjonshemmingen blir synlig. Behandlingsopphold er en arena med primært et individuelt fokus på å bedre og holde vedlikeholde fysisk funksjoner. Det er i liten grad fokusert på betydningen av sosial deltakelse på behandlingsopphold. Målet med denne oppgaven er å se hvilken betydning behandlingsopphold har for personer med MS, utover en fysisk bedring. Skaper deltakelse på behandlingsopphold en merverdi? Metoden: Empirien er samlet inn gjennom to fokusgruppesamtaler med personer med MS. Det er brukt en semistrukturert intervjuguide. Analysen av de transkriberte fokusgruppesamtalene tar utgangspunkt i en ad hoc meningsgenererende metode. Funnene blir diskutert opp mot teori om identitet, funksjonsnedsettelse, deltakelse og sosial kapital. Funn: Deltakelse på behandlingsopphold skaper sosiale fellesskap der det deles erfaringer og videreformidles opplevelser. Deltakelse i sosiale fellesskap gir en viktig anerkjennelse av den enkelte som person. De sosiale fellesskapene varer ved etter hjemkomsten og gir muligheter for økt deltakelse i lokalsamfunnet etter hjemkomsten.
Description:
Master i samfunnsarbeid
Publisher:
Høgskolen i Bergen
Date:
2010
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/282
Keywords:
sosial kapital
multippel sklerose
behandlingsopphold
identitet
sosial deltakelse
anerkjennelse
sosiale fellesskap
samfunnsarbeid

Files: