Fra passiv mottaker til aktiv deltaker: en feltstudie i mobilisering av egenmakt gjennom kollektiv dialog

Author:
Iversen, Berit
Abstract:
Undersøkelsen baserer seg på feltarbeid innen sosialtjenesten i en bydel i Bergen kommune. Fokus dreier seg rundt deltakernes erfaringer om det å være avhengig av ytelser fra sosialtjenesten og kaster lys over deltakelse, empowerment og handlingsrom sett fra deltakernes eget perspektiv. Kan samfunnsarbeid som arbeidsmåte bidra til å styrke/øke opplevd egenmakt for enkeltpersoner og grupper i sosialtjenesten, og hvorledes kan dette i så fall gjennomføres i praksis? Studien er et feltarbeid som viser hvordan deltakernes livsvilkår; økonomi, bosted, arbeidsledighet og samfunnsnormer påvirker og setter ramme for handling og slik også begrenser handlingsrommet. Det ujevne maktforholdet som finnes mellom ansatt og bruker viser hvordan maktutøvelse er med å påvirke dette handlingsrommet. Mulighet til å påvirke egen situasjon kan styrkes gjennom empowermentarbeid hvor den ansatte ”avgir makt” for slik å åpne for deltakelse i en endringsprosess. Dataanalysen avdekker ulike faktorer som viste å virke inn på deltakernes handlingsevner og mulige handlingsrom. Når deltakerne selv får anledning til å skape sitt handlingsrom styrkes handlingsevnen. Gjennom aktiviteter i fellesskap finner den enkelte deltaker styrke og håp for fremtiden. Dialog fører til at deltakerne får belyst sin situasjon og delt sine erfaringer, og fokus blir flyttet fra individnivå til barrierer på systemnivå. Aktivitet og tiltak bør utformes sammen med deltakerne. Dette krever tillit til at deltakerne selv vet hva som skal til for å bedre sin situasjon. Respekt, tillit og tid til å bygge relasjoner gir deltakerne håp og bidrar til å skape nettverk og bygge sosial kapital.
Description:
Mastergradsoppgave i samfunnsarbeid
Publisher:
Høgskolen i Bergen
Date:
2011-01-03
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/297
Keywords:
fellesskap
bevisstgjøring
dialog
verdighet
handling
samfunnsarbeid
sosial deltakelse

Files: