Det sosiale livet. Betingelser og barrierer for deltagelse i en sykehjemsavdeling

Author:
Thorkildsen, Ingrid
Abstract:
Denne mastergradsoppgaven i samfunnsarbeid er basert på en hermeneutisk tilnærming med deltagende observasjoner på en sykehjemsavdeling. Prosjektet har til hensikt å få kunnskap om hverdagens sosiale liv på et sykehjem. Jeg har jeg hatt fokus på beboeres kommunikasjon og samhandling, og på deres betingelser og barrierer for deltakelses i gjøremål. Bakgrunnen for prosjektet er at det har vært lite fokus på det sosiale livet i sykehjem. Det er forsket mye på sykehjemsbeboeren helse og livskvalitet, men lite om hvordan det sosiale livet for beboeren er. Hensikten med studien har vært å få mer kunnskap om beboernes egne opplevelser og en kartlegging av hvordan beboere danner fellesskap og allianser, fra et samfunnsarbeidsperspektiv. Funnene er utledet av hovedobservasjonene knyttet til hvordan den sosiale orden på sykehjemmet. Mine funn viser at beboerne danner små allianser og er generelt opptatt av å ha et godt forhold til sine medbeboere. Samtidig viser den at det ikke alltid foreligger betingelser for deltakelse i gjøremål. Drøfting dreier seg om det er grunnlag for samfunnsarbeid i sykehjem. På bakgrunn av det jeg har observert, finner jeg tegn på at beboerne grupperer seg og finner fellesskap med dem som de passer sammen med. Større felleskapsfølelse for gruppen beboere som helhet så jeg lite til. Likevel ser jeg samfunnsarbeid som en metode for å gi beboere mulighet til aktiv deltakelse og medvirkning, slik stortingsmelding nr 25, om mening, mestring og muligheter legger opp til.
Description:
Mastergradsoppgave i samfunnsarbeid
Publisher:
Høgskolen i Bergen
Date:
2011-03-01
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/309
Keywords:
kommunikasjon
samhandling
sosial støtte
sosial orden
hverdagsliv
myndiggjøring
deltakelse
innflytelse
sykehjemsbeboer
sykehjem
samfunnsarbeid
sosial deltakelse

Files: