Samspill ved stemmetolking - betingelser for døves deltakelse

Author:
Urdal, Gro Hege Saltnes
Abstract:
Oppgaven tar utgangspunkt i døve og tolkers opplevelser om samspillet i en stemmetolksituasjon, og søker å belyse hvilke inkluderings- og ekskluderingsmekanismer for døves sosiale deltakelse som gjøres gjeldende her. Jeg ser i et samhandlingsperspektiv og et samfunnsarbeidsperspektiv på hvordan aktørene skaper sin sosiale virkelighet. For å produsere data om temaet har jeg gjennomført to fokusgrupper, en med døve deltakere og en med tolker. På bakgrunn av deres tanker om handlinger har jeg brukt etnometodologi og begrepene refleksivitet og indeksikalitet som analyseverktøy. Fra et samhandlingsperspektiv har jeg sett på faktorer i tolkesituasjonen som fungerer som betingelser for døves sosiale deltakelse: hvordan situasjonens utfordringer gjør etablering av tillit viktig og hvordan tillit aktualiserer ulike kontrollmekanismer. Døve og tolkers holdninger, relasjoner og tilhørighet blir synliggjort gjennom bruk av begreper som mitt og ditt språk og verdier som ligger heri. Døves sosiale deltakelse gjøres mulig med aksept og inkludering og i et samfunnsperspektiv ser jeg på hvilke forhold som fremmer og hemmer slik deltakelse. Døve i fokusgruppen uttrykker et ønske om at tolking handler om mer enn ekvivalent oversettelse. Tolkene gjør nettopp dette uten å gjøre andre eksplisitt oppmerksom på det. Det gjør at tolker i en viss utstrekning fungerer som døves talerør i vid forstand, og ikke bare som oversettere.
Description:
Mastergradsoppgave i samfunnsarbeid
Publisher:
Høgskolen i Bergen
Date:
2011
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/319
Keywords:
samfunnsarbeid
sosial deltakelse
stemmetolking
samhandling

Files: