Dysleksi, læring og sosial deltakelse i et samfunnsarbeidsperspektiv - En kvalitativ analyse av prosjektet Den dysleksivennlige skole

Author:
Ådland, Sesilie
Abstract:
Bakgrunn: Valg av tema er gjort med bakgrunn i egne erfaringer som forelder til en gutt med dysleksi, men også ut fra en interesse for samfunnsarbeid i relasjon til fenomenet dysleksi. Skolen som arena har i høy grad relevans til samfunnsarbeid fordi det er en sentral institusjon hvor alle deltar i perioder av sitt liv. Dette inkluderer gruppen elever med dysleksi som også trenger tilpasset opplæring for å kunne delta sosialt og faglig i og utenfor klasserommet. I 2006 gikk Dysleksi Norge ut med en målsetting om å svanemerke skoler som jobbet målrettet med elevers leseog skrivevansker. Dysleksi Norge (Forbundet) fokuserer på læreren som det viktigste redskapet i klasserommet. I forlengelse av dette har Forbundet foreslått en rekke pedagogiske tiltak (verktøykassen). Formål: Jeg undersøker i hvilken grad verktøykassen kan være med på å operasjonalisere begrepet empowerment i skolen. Metode: Jeg har foretatt en kvalitativ analyse av prosjektet Den dysleksivennlige skole. Det empiriske materiale er innhentet gjennom fokusgruppeintervjuer med kontaktlærere og spesialpedagogene på en bestemt skole som fikk prisen dysleksivennlig for noen år tilbake. Konklusjon: Kontaktlærerne mangler noe på vedlikehold av dysleksikompetanse i møte med elever i klasserommet. Spesialpedagogene sitter på spisskompetansen. I fokusgruppeintervjuene fremgikk det at spesialpedagogene vil starte prosesser for å styrke kontaktlærernes kunnskap om dysleksi. Skolen har også tiltak som er med på å fremme sosial deltagelse i og utenfor klasserommet.
Description:
Master i Samfunnsarbeid
Publisher:
Høgskolen i Bergen
Date:
2011-08-15
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/323
Keywords:
samfunnsarbeid
sosial deltakelse
fellesskap
empowerment
berikelsesperspektivet
myndiggjøring

Files: