Kvalifiseringsprogrammet. Økt deltakelse på nye arenaer i samfunnet? En kvalitativ studie av brukernes opplevelse av kvalifiseringsprogrammet

Author:
Elgaaen, Turid
Abstract:
Bakgrunn: Kvalifiseringsprogrammet er et av regjeringens viktigste tiltak for å bekjempe fattigdom i Norge og setter fokus på langtidsledige sosialhjelpsmottakere. Tidligere forskning har konkludert med at det trengs mer forskning om brukernes opplevelser knyttet til deltakelse i kvalifiseringsprogrammet. Denne oppgaven har fokus på de vilkår som synes å påvirke deltakelse på andre arenaer i samfunnet blant et utvalg av deltakere i programmet. Formål: Formålet med denne studien er å få mer kunnskap om hvordan kvalifiseringsprogrammet praktiseres. Det er også et formål å identifisere de vilkår som fremmer og hemmer deltakelse blant deltakerne. Mer kunnskap om dette fenomenet kan bidra til at det utarbeides mer treffsikre tiltak for denne gruppen, som igjen kan øke sannsynligheten for at deltakerne på sikt kommer i arbeid. Materialet og metode: Materialet er innhentet gjennom kvalitative dybdeintervju av 8 deltakere fra 3 ulike sosialtjenester i Bergen og deltakende observasjon av et gruppetiltak i en bydel i Bergen. Det er benyttet en form for fenomenologisk meningsfortetting i analysen som resulterer i at det dannes mønstre og kategorier i materialet. Funnene blir deretter diskutert opp mot den teori jeg har valgt, med vekt på Paulo Freire og Erwing Goffmans perspektiver, men også teori om samfunnsarbeid generelt. Konklusjon: Deltakerne rapporterer positive endringer på flere områder som en følge av at de begynte i kvalifiseringsprogrammet. Det er også mange eksempler på at det skjer en bevisstgjøring hos deltakerne som igjen gir spire til handling i eget liv.
Description:
Masteroppgave i samfunnsarbeid
Publisher:
Høgskolen i Bergen
Date:
2011-08
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/324
Keywords:
samfunnsarbeid
sosial deltakelse
powerty
welfare state
nav-reformen
kvalifiseringsprogram
empowerment

Files: