Kursdeltakere som endringsagenter. En studie av deltakernes opplevelse av å delta i et arbeidsmiljøprosjekt/kurs.

Author:
Gjertsen, Randi Nysæter
Abstract:
Bakgrunn: «Forskning har vist en økning av mellommenneskelige konflikter i dagens arbeidsliv, spesielt innen pleie og omsorgsyrkene. Jeg fant at det var forsket lite på ansattes deltakelse og medvirkning i saker som handlet om arbeidsmiljøproblemer og løsninger. Min studie av ansatte som har deltatt i arbeidsmiljøprosjektet GE-org vil kunne bidra til mer kunnskap om dette temaet. Formål: Formålet med denne studien er å få mer kunnskap om hva ansatte selv mener er viktige faktorer for å nå mål om en blomstrende arbeidsplass, og hva som skal til for at de selv skal bli mer bevisste, aktive og involverte i å få til positive forandringer på arbeidsplassen. Deres kunnskap og erfaring fra kurset kan være nyttig for den enkelte, gruppen og arbeidsplassens videre arbeid med å utvikle en god mellommenneskelig atmosfære på jobben. Utdanning og forskningsinstitusjoner kan også nyttiggjøre seg deres erfaringer. Datamaterialet og metode: Jeg har gjennomført en kvalitativ studie av GE-org prosjektet. Forskningsdata har blitt produsert gjennom kvalitative dybdeintervjuer av ni deltakere, samt ett fokusgruppeintervju med de samme deltakerne. Kunnskap om GE-org prosjektet har jeg fått ved å intervjue de to prosjektlederne. Analyse og tolkning av data er gjort med utgangspunkt i Lindseth og Norbergs (2004) fenomenologisk /hermeneutiske tre trinns analysemodell og drøftet ut fra et samfunnsarbeids perspektiv. Funn: Å delta på GE-org prosjektet førte ikke til at det personlige samarbeidet eller atmosfæren på jobb ble forandret. Deltakerne opplevde likevel personlig nytte i form av psykologisk empowerment, økt kunnskap om ulike metoder som Gruppeevaluering, samt holdninger og verdier som skal til for å utvikle god kommunikasjon og samhandling.
Description:
Mastergradsoppgave i samfunnsarbeid
Publisher:
Bergen University College
Date:
2013-06-20
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/390
Keywords:
samfunnsarbeid
sosial deltakelse
arbeidsmiljøkurs
empowerment
agency
organisasjonslæring
det nye arbeidslivet
psykososialt arbeidsmiljø

Files: