"Tambores Do Tocantins". En studie om deltakelse i et kulturprosjekt for barn i en økonomisk marginalisert bydel i Brasil

Author:
Eikeland, Asbjørn
Abstract:
Bakgrunn: I perioden 1999-2009 jobbet jeg i et økonomisk marginalisert område i Nord-Brasil. I denne perioden var jeg med på å etablere flere ulike sportslige, pedagogiske og kulturelle prosjekter for barn. Tambores do Tocantins var et av disse, en perkusjonsgruppe som jobber for å videreføre perkusive tradisjoner fra området. Det har ikke tidligere blitt forsket rundt Tambores do Tocantins fra et sosialfaglig perspektiv. Formål: Med mitt forskningsprosjekt ønsker jeg å se på hvilken betydning deltakelse i denne trommegruppen har hatt for mennesker som hadde sin oppvekst i bydelen Parque Eldorado. Økt kunnskap om betydningen av kunst og kultur for barn som lever i fattigdom, og om deres rettigheter sett i lys av FNs barnekonvensjon kan ha en samfunnspolitisk betydning og være retningsgivende for etablering av andre prosjekter rettet mot målgruppen. Materiale og metode: Materialet til oppgaven er samlet inn gjennom kvalitative intervjuer med seks mennesker tidlig i 20-årene. Disse var deltakere ved Tambores do Tocantins i en sammenhengende periode over flere år i sin barndom. Med utgangspunkt i dataene ble kategorier og mønstre utviklet, og funnene blir diskutert i lys av blant annet FNs barnekonvensjon og Paulo Freire sine teorier om frigjøring fra undertrykkelse og viktigheten av håp. Konklusjon: Oppgaven viser at kultur er viktig for barn fra økonomisk marginaliserte områder. Deltakerne forteller om et prosjekt som har gitt dem glede, erfaringer, opplevelser, læring og håp om en bedre framtid.
Description:
Masteroppgave i Samfunnsarbeid
Publisher:
Bergen University College
Date:
2013
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/395
Keywords:
samfunnsarbeid
sosial deltakelse
marginalization
participation
culture
rights
empowerment
dialogue
hope

Files: