Læring for profesjonskompetanse

Author:
Wilhelmsen, Britt Unni
Hole, Grete Oline
Hove, Synnøve
Jensen, Per Ivar
Aarstad, Jarle
Haugen, Gry Karin
Olsen, Nina Rydland
Sætre, Tove Pemmer
Waage, Jan Fredrik
Bland, Hanna
Wahlquist, Ole Henrik
Fykse, Øystein
Description:
Dette nummeret i skriftserien til Høgskolen i Bergen har sitt utspring i en FoU-gruppe på tvers av avdelinger i "FOU-prosjektet Læring ved Høgskolen i Bergen". Representanter fra de ulike miljøene ved høgskolens tre avdelinger ble utfordret til å belyse ulike tilnærminger til læring. FoU-gruppen på tvers av avdelinger søkte og ble tildelt midler til sitt prosjekt om læring i et kompetanseperspektiv. Vi valgte å ta utgangspunkt i kompetansebegrepet fordi begrepet rommer både et læringsperspektiv av teoretisk art og et perspektiv der praksis og erfaring er viktig. Personlige forutsetninger, kunnskaper, ferdigheter, holdninger, erfaringsbasert innsikt og bruk av andres kompetanse er viktige elementer i kompetansebegrepet. Utfordringer for alle profesjonsutdanningene er å bygge bro mellom en teoretisk opplæring og praksis i et profesjonsfelt. Innenfor kompetansebegrepet er det rom for en teoretisk dimensjon, en praktisk dimensjon og den innbyrdes relasjonen mellom disse dimensjonene. Flere av artiklene i denne utgaven er opptatt av praksistenking og sammenhengen mellom teori og praksis i utdanningen.
Publisher:
Høgskolen i Bergen
Series:
Skriftserein, nr.2/2007.
Date:
2007-04
Material type:
Book
Report
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/404
Subject:
undervisning
sosiale rammer
autonomistøtte
trippelkvalifisering
markedsorientering
kompetanseutvikling
profesjonskompetanse
handlingsrefleksjon
didaktisk relasjonstenking
studentevalueringer
høyere utdanning
litteraturstudium
faktoranalyse
korrelasjonsanalyser
kunnskapsbasert praksis
informasjonskompetanse
yrkesutøvelse
bibliotek
studentaktive læringsmiljø
elektroniske informasjonskilder
teknologiutvikling
multimodal literacy

Files: