En kartlegging av relasjoner mellom mediebedrifter i Bergensregionen og FoU-institusjoner

Author:
Njøs, Rune
Jakobsen, Stig-Erik
Røkenes, Tone Helene Bergset
Abstract:
Kartleggingen av relasjoner mellom mediebedrifter i Bergensregionen og forsknings- og utviklingsinstitusjoner (FoU-institusjoner) er gjennomført som et samarbeid mellom Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen og klyngefasilitatoren MediArena. MediArena har gitt viktige innspill i forhold til populasjon og tema for undersøkelsen, mens Senter for nyskaping har stått for datainnsamling, analyse av datamaterialet og utarbeiding av rapporten. Målet med undersøkelsen har vært å gi et bilde av relasjonene mellom bedriftene og FoU-institusjonene. Vi viser hvordan bedriftene opplever dagens situasjon, hvordan de ser på videreutvikling av disse koblingene, samt hvilke hindringer de opplever. Undersøkelsen ble gjennomført som en web-basert survey i august/september 2012, der det ble hentet inn svar fra 56 respondenter. Dette representerer en svarprosent på 57. Rapporten bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget for MediArenas innsats for mediebransjen i regionen. I tillegg gir den innspill til Senter for nyskapings operative aktivitet. Gjennom deltakelse i VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon), som er et program i Norges forskningsråd, bidrar senteret å tilrettelegge for tettere relasjoner mellom FoU-institusjoner og næringslivet i regionen.
Description:
Utgivelse i Høgskolen i Bergen sin skriftserie
Publisher:
Høgskolen i Bergen
Series:
Skriftserien, nr.1/2012
Date:
2012-11
Material type:
Report
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/429
Keywords:
mediebedrifter
FoU-institusjoner
Senter for nyskapning ved Høgskolen i Bergen
MediArena

Files: