Journalsystemet HsPro Helseprofil 0-20 år i støpeskjeen. Helsesøstres erfaringer med kartleggingsverktøy i skolehelsetjenestens journalsystem.

Author:
Nilsen, Ingeborg Theoline Langeland
Abstract:
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi skal bidra til å sikre kvalitet på helsetjenestene med pasienters og brukeres behov i sentrum. Samtidig skal data gjøres tilgjengelige for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. Derfor ble det elektroniske journalsystemet HsPro Helseprofil 0-20 år innført i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Journalsystemet har fått blandet mottakelse. Formålet med studien var å få kunnskap om hvordan journalsystemet fungerer i klinisk praksis og identifisere hva som var helsesøstres viktigste utfordring ved å bruke journalsystemet i skolehelsetjenesten i grunnskolen. Klassisk Grounded Theory (GT) ble brukt ved innsamling og analyse av data fra et fokusgruppeintervju med 4 helsesøstre og 8 individuelle intervju. Hovedproblemet ble identifisert til hvordan helsesøstre kan håndtere konflikten mellom plikt og kompetanse når de bruker journalsystemet. De ”løste” hovedproblemet med strategien systemtilpasning som er en prosess med fasene systemfokusering, systemvurdering, elevfokusering og kompetansebygging. Prosessen forklarer helsesøstres handlinger og atferdsmønstre for å håndtere konflikten mellom plikt og kompetanse og ivareta samhandlingen med eleven når de bruker journalsystemet. Helsesøstre er i ulike faser i prosessen og konsekvensene blir ulik grad av samhandling mellom elev og helsesøster. Konsekvensen av systemfokusering ser ut for å være reduksjon i utøvelsen av faglig kompetanse, mangelfull samhandling med eleven og en praksis som styres av plikt og tilpasses til kartleggingsverktøyet. Konsekvensen av elevfokusering og tilpasning av kartleggingsverktøyet til elevens behov, ser derimot ut for å være at helsesøstre bruker faglig kompetanse, ivaretar samhandlingen med eleven og integrerer ny kompetanse i kunnskapsbasert praksis. Studien tyder altså på at helsesøstre kan håndtere konflikten mellom plikt og faglig kompetanse og ivareta samhandlingen med eleven ved å ha eleven som primærfokus, bruke faglig kompetanse og tilpasse kartleggingsverktøyet i journalsystemet HsPro Helseprofil 0-20 år til elevens behov. Funn fra studien kan danne grunnlag for videre forskning og utvikling av journalsystemet slik at det kan støtte klinisk arbeid, synliggjøre helsesøstres arbeid, gi gode data til kommunen og ivareta kunnskapsbasert praksis.
Information and Communication Technology should help ensuring quality of care with patients’ and clients’ needs in the centre. Simultaneously, data should be available for quality improvement, health monitoring, mangement and research. Therefore, the Electronic Health Record (EHR) system “HsPro Health Profile 0-20 years” was introduced in the Child and School Health Services. The system has received mixed reception. The aim of this study was to gain knowledge about the EHR system in clinical health nursing practice and identify the main concern of using the EHR system in School Health Services in elementary school. Classical Grounded Theory method was used for collection and analysis of data from one focus group interview with 4 public health nurses and 8 individual interviews. The main concern was identified to how public health nurses can handle the conflict between duty and competence when using the EHR system. They solved their concern with the strategy Customizing system which is a process of phases Focusing system, Considering system, Focusing student, Building competence. The process explains public health nurses actions and behaviours to handle the conflict between duty and competence and maintain interaction with the student when using the EHR system. Public health nurses are in different stages in the process and the consequences are different degrees of interaction between student and public health nurse. The consequences of focusing system seem to be reduction in practising professional skill, insufficient interaction with the student and a practice managed by duty and adapted to the mapping tool. The consequences of focusing student and customization of mapping tool, appear to be that public health nurses use their professional competence, take care of the interaction with the student and integrate new expertise in evidence-based practice. The study indicates that the public health nurse can handle the conflict between duty and competence and maintain interaction with the student by focusing on the student, using her competence and customizing mapping tool in the EHR system “HsPro Health Profile 0-20 years” to the student’s needs. Findings from this study may provide basis for further research and development for EHR system that can support clinical work, identify public health nurses’ work, provide data to the municipality and ensure evidence-based practice.
Description:
Master i Klinisk Sykepleie
Publisher:
Bergen University College
Date:
2013-04-23
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/613

Files: