Empowerment og Housing first - Om mennesker i en boligsosial modell -

Author:
Meen, Gunhild
Abstract:
Jeg har mottatt stipend fra Husbanken for å skrive en mastergradsoppgave i samfunnsarbeid om boligsosialt arbeid. Housing first er et prosjekt i Bergen kommune. Dette er en boligsosial modell som bygger på at deltakerne skal oppleve valgfrihet og selvbestemmelse, verdier som kan knyttes til empowerment. Oppgavens problemstilling er: Hva er empowerment i Housing first? Empowerment er et begrep som kan forstås på ulike måter. Jeg har sett på hvordan empowerment i Housing first kommer til uttrykk på tre ulike nivå: Hvordan empowerment kommer til syne gjennom rapporter og strategiplaner som beskriver modellen, hvordan Housing first- teamet legger til rette for deltakernes empowerment og hvordan deltakerne opplever å være self- empowered. Jeg har gjort en dokumentanalyse av rapporter og retningslinjer satt av myndighetene, som omhandler bolig- og ruspolitikk. I tillegg har jeg gjennomført et fokusgruppeintervju av Housing first-teamet, og jeg har intervjuet deltakere. Studien viser at deltakerne i Housing first er self-empowered både ut fra en terapeutisk tilnærming til begrepet, men ut fra forståelsen innenfor samfunnsarbeid. Likevel kan det oppstå noen utfordringer i å sette begreper som selvbestemmelse og valgfrihet ut i praksis i modeller og systemer som innbefatter mennesker. Selv om empowerment kan sees som en målsetting med Housing first-modellen, kan det være andre forhold ved modellen som er med å innskrenke deltakerens muligheter for empowerment.
I have received a scholarship from Husbanken to write a master’s thesis about Social Housing. Housing First is an ongoing project in Bergen. This is a social housing programme with an intention to give the participants experiences of freedom of choice and self-determination. These are values based on empowerment. Empowerment as a term can be understood in several different ways. The aim of this thesis is to examine how empowerment for the participants in the Housing First-model is expressed on three different levels. The first level tells about the governmental authorities attempt to describe empowerment through reports and strategic plans. I have analyzed these documents, to see how they describe terms that can be related to empowerment. The second level tells how the Housing First-team facilitates empowerment for the participants. I collected these data by arranging a focus group interview with the team. The third level describes how the participants experience to be self-empowered. These perspectives were communicated to me through individual interviews with participants form the project. My study shows that the participants can be self-empowered in a therapeutic perspective, as well as in the perspective of Community Work. Nevertheless, challenges may arise when terms like self-determination and freedom of choice are being practiced in systems and housing programmes which involve people. Even though Housing First aims to develop self- empowered participants, some parts of the structure of the model may limit their possibilities for empowerment.
Description:
Masteroppgave i Samfunnsarbeid
Publisher:
Bergen University College
Date:
2015-09-12
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/616
Keywords:
boligsosialt arbeid
housing first
samfunnsarbeid
empowerment
sosial deltagelse
social housing
community work
social participation

Files: