Bildebokappen – i gråsonen? En analyse av appen My Very Hungry Caterpillar i et intermedialitetsperspektiv

Author:
Aas, Ida
Abstract:
´Bildebokappen´ byr på utfordringer for forskningsfeltet med sin sammensetning av spill, litteratur, animasjonsklipp og behov for en berøringsskjerm – hvem skal analysere disse appene? Spill- eller litteraturforskeren? Ankomsten av det nye begrepet har gjort det vanskelig å skille litteratur fra spill, men appen har allikevel blitt plassert innenfor litteraturfeltet, noe som kan komme av at den ofte er basert på bildebøker i papirform – men spill kan jo like gjerne være basert på litteratur, så er dette nødvendigvis en ulikhet mellom mediene? Ser man nærmere på det som finnes av definisjoner på bildebokappen, er det vanskelig å skille disse fra definisjoner på det såkalte adventurespillet, som er spill i form av interaktive fortellinger. Denne mastergradsavhandlingen er en analyse av appen My Very Hungry Caterpillar (StoryToys, 2014) i et intermedialitetsperspektiv. Jeg ser nærmere på det nye begrepet bildebokappen. Med denne avhandlingen har jeg et mål om å avdekke skillet mellom litteratur og spill, bildebok og bildebokapp innenfor denne appen. Gjennom en todelt analyse prøver jeg å plassere appen My Very Hungry Caterpillar innenfor én kunstform, og gjøre gråsonen mellom mediene litt mindre grå. Jeg ønsker også å se på hva som kjennetegner denne appen som medium. Avhandlingen er todelt. Første del er en tekstanalyse hvor jeg ønsker å definere appen som kunstform – bildebok, bildebokapp eller spill. I denne delen diskuteres det også hvordan man kan skille mellom litteratur og spill, noe som utviklingen av digitale bildebøker har gjort vanskelig. Del to er en intermedialitetsanalyse som baserer seg på Lars Elleströms (2010) arbeid med å utvikle en intermedialitetsmodell for analyse av medier. Jeg ønsker å se nærmere på appen som et medium, og hva som kjennetegner den. Jeg sammenligner appen med den papirbaserte bildeboken The Very Hungry Caterpillar som appen er en remediering av, både for å se på ulikhetene i de to mediene, og for å se på deres affordanser – muligheter og begrensninger i medieringen. Denne analysedelen er også med på å lage et tydeligere skille mellom litteraturen og spillet på et modalitetsnivå.
Description:
Master i barne- og ungdomslitteratur
Publisher:
Bergen University College
Date:
2016-05-16
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/647

Files: