Brukeropplevelsen av nettkurset www.kunnskapsbasertpraksis.no - En deskriptiv kvalitativ studie.

Author:
Stabell, Lena Antonsen
Abstract:
Bakgrunn: Nettkurset www.kunnskapsbasertpraksis.no skal gi en innføring i kunnskapsbasert praksis. Nettkurset har til hensikt å lære brukerne å finne, kritisk vurdere, og bruke forskningsbasert kunnskap for å kunne ta kunnskapsbaserte beslutninger. Nettkurset har ikke tidligere blitt evaluert. Hensikt og problemstilling: Denne kvalitative deskriptive studien har til hensikt å beskrive brukeropplevelsen av nettkurset blant helsepersonell i Norge, og om de vurderer nettkurset til å kunne fremme bruk av forskning i praksisnære situasjoner. Hovedproblemstillingen er: Hva karakteriserer helsepersonell i Norge sin opplevelse av nettkurset www.kunnskapsbasertparksis.no når de utforsker det i en brukertest? Metode: Datainnsamling bestod av ni brukertester på 90 minutter hvor helsepersonell løste ulike oppgaver knyttet til nettkurset. Testene ble ledet av en moderator som oppfordret deltakerne til å verbalisere sine tanker og reaksjoner underveis. Parallelt fulgte to observatører brukertesten fra et annet rom via video-overføring med Morae programvare. De kvalitative dataene fra brukertesten ble analysert i en template analyse med utgangspunkt i Morvilles bikubemodell for brukeropplevelser. Funn: Nettkurset er for omfattende som en introduksjon til kunnskapsbasert praksis. Informantene likte nettkurset, fant det relativt lett å bruke, men betvilte nytten av det på arbeidsplassen. Informantene mente nettkurset hovedsakelig fremmet indirekte bruk av forskningsresultater i praksis. De oppfattet også nettstedet mer som en informasjonsside enn et nettkurs. Konklusjon: Per i dag oppfyller nettkurset kun delvis sin hensikt. Denne studien peker på viktige faktorer ved utarbeiding av verktøy som skal stimulere og hjelpe klinikere til å arbeide kunnskapsbasert. Involvering av brukere fra idéutvikling til evaluering av ferdig produkt kan føre til bedre brukervennlighet, og større samsvar mellom verktøyets hensikt og behovene helsepersonell i praksis har.
Background: An online course in evidence based practice, www.kunnskapsbasertpraksis.no, aims at teaching the users to find, critically appraise and use research to make evidence based clinical decisions. No previous research has been conducted on this online course. Purpose: The purpose of this qualitative descriptive study was to describe the user experience of the online course, and whether health professionals perceive it as a tool to enhance their research utilization in clinical practice. The main research question was: How do health professionals in Norway experience the online course www.kunnskapsbasertpraksis.no when exploring it in a laboratory setting? Methods: Nine Norwegian health professionals were recruited to conduct a user test of 90 minutes. The tests consisted of specific tasks for the participants to solve. While doing so they were asked by a moderator to express their thoughts and reactions. Two researchers observed the test in real time by using Morae software. The qualitative findings were analyzed in a template analysis consisting of categories based on Morville’s Honeycomb framework. Findings: The participants appreciated the online course, found it quite easy to use and fairly useful, however not in their clinical practice. The participants found the online course to mainly promote indirect use of research in clinical practice. It was considered too overwhelming as an introduction to evidence based practice. They also questioned the nature of the online course and would rather describe it as an information web site. Conclusion: At present the online course does not advance parts of its mission. This study suggests key issues important to consider when developing tools aimed to enhance evidence based practice. Users should be included throughout the developing process to evaluating the tool in real use. This would increase the likelihood that the tool will both be usable and useful.
Description:
Masteroppgave i kunnskapsbasert praksis
Publisher:
Høgskolen i Bergen/Bergen University College
Date:
2012-05-16
Material type:
Master's thesis
Language:
English
URL:
http://hdl.handle.net/10049/659
Keywords:
kunnskapsbasert praksis
nettkurs
kvalitativ deskripsjon
brukeropplevelse
evidence based practice
online course
qualitative description
user experience

Files: