Frukt og grønt i mat og helsefaget. En casestudie

Author:
Kristoffersen, Mirjam
Abstract:
Bakgrunn og hensikt: Studier viser at barn og unge har et for lavt inntak av frukt og grønt i forhold til hva som er anbefalt. Skolen er en arena hvor en kan nå mange med kunnskap om hvorfor en bør spise mer frukt og grønnsaker. Spesielt faget mat og helse kan bidra til å belyse temaet gjennom undervisningen. Hensikten med denne studien er å bidra med kunnskap om hva som blir brukt av frukt og grønnsaker og hvordan det blir benyttet i mat- og helseopplæringen. Metode og utvalg: Studien har et kvalitativt forskningsdesign. Utvalget besto av lærere og elever fra to forskjellige ungdomsskoler. Det ble gjennomført observasjon på mat og helsekjøkkenet, individuelt intervju med lærere, gruppeintervju med elever og innhenting av dokumenter. Analysen for datamaterialet ble gjennomført etter deduktiv tilnærming, hvor det ble kategorisert ut i fra eksisterende teori. Resultater: Analysen viste at frukt og grønnsaker var lite variert på begge skolene. Resultatene viser at den ene skolen hadde flere typer frukt og grønnsaker enn den andre. Når det gjaldt kjøkkenutstyret og tilberedingsmetoder som ble benyttet knyttet til frukt og grønt, var de gjentagende. Småutstyret som dominerte i undervisningen på de to skolene, var kniv, skjærebrett og kjele. Koke, steke og mose/stappe var tilberedingsmetoder eller teknikker som gikk igjen på begge skolene. Et sentralt funn var at frukt og grønnsakene ble lite omtalt i matog helseopplæringen, og dette var noe elevene savnet. Konklusjon: Funnene i min studie viser at frukt og grønnsaker inngår som et supplement i den praktiske mat- og helseopplæringen. De inngår” bare” som et verktøy til produksjonen av en matrett. Et sentralt funn er at lærerne er litt” blinde” for det potensialet verktøyet frukt og grønnsaker har. Resultatene indikere at elevene er interessert i frukt og grønnsaker, men mat og helseopplæringen i mindre grad imøtekommer elevens hensyn.
Background and purpose: Studies show that eating of fruit and vegetables for children and youths is too low compared to what is recommended. The school is an arena where many can be reached with knowledge about why young people ought to eat more fruit and vegetables. The teaching from the subject home economics can contribute very much to understanding this theme. The purpose of this study is to contribute with knowledge about what fruit and vegetables are being used and within the home economics subject. Method and selection: The study has a qualitative research design. The selection consisted of teachers and pupils from two different secondary schools. The study is based up on observations on food and the kitchen, individual interviews with teachers, group interviews with pupils and documents were collected. The analysis of the datamaterials were implemented after a deductive approach, being categorized from the existing theory. Results: The analysis shows that both schools had little variation on the use of fruit and vegetables in the home economics education. But in spite of little variation one of the schools had more types of fruit and vegetables than the other. Regarding the kitchen equipment and methods of cooking being used, they were being repeated. The small equipment being most expressed in the teaching at the two schools, was knife, cutting board and boiler. The methods of cooking and techniques mostly used at both schools were cooking, frying and moss/cram. Fruit and vegetables were little discussed in the home economics. This proved to be a key finding, and the pupils really missed this very much. Conclusion: The findings in my study shows that fruit and vegetables are included as a supplement in the practical subject in Home economics. They are there just as a tool to produce a food dish. A key finding is that the teachers are somewhat “blind” to the potensial fruit and vegetables have. The results indicate that the pupils are interested in fruit and vegetables, but to a lesser degree does the Home economics meet the needs of the pupils.
Description:
Masteroppgave i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
Publisher:
Høgskolen i Bergen/Bergen College University
Date:
2016-06-18
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/664
Keywords:
frukt
grønnsaker
mat og helse
sosiokulturell teori
artefakter
situert læring
fruit and vegetables
home economics
socio-cultural learning theory
artifacts
situated learning

Files: