Mediert samhandling

Author:
Elisabet Trengereid, Olsen
Abstract:
Når døve og hørende skal snakke sammen skjer det ofte via tolk. I de situasjonene norske tolker medierer mellom fremmedspråklige døve og norske hørende, oppstår det en tilspisset kommunikasjonssituasjon. Tolkene kan ikke språkene den fremmedspråklige døve snakker, og den fremmedspråklige døve kan ikke språkene tolkene snakker. Fremmedspråklige døve har ulik bakgrunn, og noen kommer fra land som er veldig forskjellige fra Norge. Tolkene kan norsk og norsk tegnspråk, og dette er nok til at de får som oppgave å tolke for fremmedspråklige døve. Språkbarrierene gir situasjonene uvanlige utfordringer. Målet med dette prosjektet er å utforske tolkers mediering i ulike tolkesituasjoner ved å belyse problemstillingen: Hva gjør tolker når de tolker mellom døve og hørende? - med fokus på fremmedspråklige døve Oppgavens empiriske kapitler baseres på intervjuer av tolker i to fokusgrupper. Analysen er gjort med et hermeneutisk utgangspunkt for å beskrive og forstå tolkers handlinger i tolkesituasjoner. Oppgaven gir et innblikk i hvordan en marginalisert minoritet blir ivaretatt i samfunnet, og er relevant for samfunnsarbeid med tanke på eksemplifiseringen av muligheter og barrierer for samhandling over språklige grenser. Oppgaven viser hvilke grep tolkene tar- og hvordan de arbeider for å få samhandlingen til å fungere. I fortsettelsen av dette prosjektet er det behov for mer forskning på hørendes- og fremmedspråklige døves erfaringer med- og nytte av den norske tolken.
When deaf and hearing persons are interacting, it often happens through an interpreter. When Norwegian sign language interpreters are mediating interaction between hearing Norwegians and deaf immigrants, a special communication situation with unusual challenges occurs. The interpreters don’t know the deaf immigrants languages, and the deaf immigrants don’t know the interpreters languages. The interpreters are skilled in Norwegian and Norwegian sign language, and this is by the system regarded sufficient to interpret for the deaf immigrants. This thesis aims to explore the interpreter’s mediation in answering following research question: What do interpreters do when they interpret between deaf and hearing people? - with emphasis on deaf immigrants The thesis’s data is based on two interviews with interpreters in focus groups. The analysis is done with a hermeneutical approach, to describe and understand the interpreter’s actions when they interpret. The thesis gives the reader insight to the situation for a marginalized minority in society. It gives examples on both possibilities and obstacles when it comes to communication across language barriers. In addition the thesis enlighten what the interpreters do- and how they make the interaction between the deaf and the hearing work. In the future more research is needed on the deaf immigrant’s and the hearing’s point of view, on how they benefit from- and how they experience meeting Norwegian sign language interpreters.
Description:
Masteroppgave i samfunnsarbeid
Publisher:
Høgskolen i Bergen/Bergen University College
Date:
2015-08-12
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/672
Keywords:
samfunnsarbeid
sosial deltakelse
samhandling
tolking
tegnspråk
mediering
fremmedspråklige døve
community work
social participation
interaction
nterpretation
sign language
mediating
deaf immigrants

Files: