Læreres tilpasning av virtuell undervisning

Author:
Hammer, Lars Olav
Abstract:
Målet med dette studiet har vært å belyse hvordan lærerne i «Den virtuelle Matematikkskolen» sitt undervisningstilbud for elever med høy måloppnåelse i faget matematikk, tilpasser undervisningen sin i et virtuelt klasserom. «Den virtuelle matematikkskolen» er et pilotprosjekt i regi av kunnskapsdepartementet og Senteret for IKT i utdanningen, der elever på ungdomstrinnet får tilbud om å motta matematikkundervisning på videregåendenivå. Undervisningen legges opp slik at elevene møtes i et virtuelt klasserom to ganger i uken og deltar i 1T matematikkundervisning sammen med en nettlærer. For å kunne belyse hvilke tilpasninger lærerne gjør i undervisningen sin, har jeg gjennomført semi-strukturerte, kvalitative intervjuer med tre lærere som underviser i prosjektet og observert én undervisningsøkt ledet av hver av dem. Jeg brukte dette datamaterialet til å identifisert hva lærerne legger i begrepet «tilpasset opplæring», hvilke rammer de opplever styrer deres mulighet til å tilpasse undervisningen sin, og til slutt identifisert hvilke tilpasninger som kom frem i intervjuene og i observasjonene. Ved å belyse disse spørsmålene har jeg dannet et bilde av hvordan lærerne i «Den virtuelle Matematikkskolen» tilpasser undervisningen sin og hva som spiller inn på valget av tilpasninger. Funnene fra studiet mitt er at, til tross for variert forståelse av begrepet «tilpasset opplæring», gjennomfører lærerne en rekke konkrete tilpasninger av undervisningen sin på tvers av klasserommene, men at DVM fortsatt har steg å ta for å tilrettelegge for tilpasset opplæring. De mest fremtredende tilpasningene er tilknyttet oppgavene de velger å jobbe med i undervisningen sin. Gjennom dem varierer lærerne vanskelighetsgraden og tempoet av undervisningen til både elevgruppen som helhet og hver enkelt elev i klassen.
The purpose of this study has been to seek insight into how teachers in the project «Den Virtuelle Matematikkskolen» chooses to customize their day-to-day lessons to students with high achievements in mathematics, in a virtual classroom. «Den Virtuelle Matematikkskolen» is a pilot project run by the Department of education and the Center for Information, Communication and technology in education. In which student between the 8th and 10th grade get the opportunity to receive mathematics lessons on a higher level. The lessons last for an hour, twice a week in a virtual classroom with a teacher. To be able to seek insight into which customizations the teacher do, I have conducted semistructured qualitative interviews with three of the teachers that teach in the project and observed one lesson lead by each of them. I used this data to identify how the teachers understand the term «customized teaching», which frameworks the teachers experienced dictated their possibility to customize their lessons, and to identify which customizations that are most prominent in the interviews and observations. By illuminating these questions, I have formed a picture of how the teachers in the project customize their lessons and of what plays a part in the choice of customization. One of the findings from my analysis are that, despite the fact that the teacher I interviewed have a varied understanding of the term «Customized teaching», there are a few customizations that all the teachers chose to implement in their lessons, and that “DVM” still have steps to take concerning customized teaching. The most prominent customizations the teachers chose to implement in their lessons were the tasks they chose to use. Through them the teachers varies the difficulty and tempo of the lessons to the students as a group and as individuals.
Description:
Master i undervisningsvitenskap, med fordypning i matematikk fagdidaktikk
Publisher:
Bergen University College
Date:
2016-09-15
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/717
Keywords:
undervisningsvitenskap
matematikk
fagdidaktikk
tilpasset opplæring

Files: