Picturebooks as crossover literature. A study of how readers of different ages perceive iconotext and themes in picturebooks

Author:
Mikkelsen, Monica
Abstract:
Within the crossover genre, picturebooks lack distinctive attention, generally due to the presumption that the picturebook format is limited to the child reader. Traditionally, picturebooks have been associated with children’s first reading experiences as a mean to develop literacy skills. However, in recent decades the picturebook format has changed thoroughly with regard to complexity, through the multifaceted interaction between text and pictures, and cross-generational themes. Although many authors, illustrators and publishers advocate the idea that picturebooks have a dual audience, little research has been completed to substantiate this notion. To fill these gaps in the research, this study seeks to investigate the variations between two different age level’s perception of iconotext and identification of themes. By doing this, the aim is to see how picturebooks can function as crossover literature, in the interest of promoting the idea of utilizing picturebooks at different levels in education. In order to investigate the question at hand, focus group discussions were conducted in 5th and 10th grade. Despite being the only means to collect data, the focus group discussions provided a wealth of material. The main findings of this study showed that all focus groups had the ability to perceive the interaction between text and pictures. However, variations were found in how the focus groups utilized the iconotext in relation to their interpretation of the narrative, where the older focus groups had a greater tendency to justify their interpretation of visual and verbal communication compared to the younger focus groups. Additionally, the research demonstrated differences with regard to the focus group’s identification of the themes in the picturebooks at hand. This thesis concludes that the variations seen between the two age groups relate to the notion of picturebooks as crossover literature, because they demonstrate the complexity seen in picturebooks today.
Bildebøker mangler betydningsfull oppmerksomhet innenfor sjangeren allalderlitteratur, ofte på bakgrunn av antagelser om at formatet er forbeholdt barn. Tradisjonelt sett har bildebøker blitt assosiert med barns første leseopplevelser, som et verktøy for å utvikle lese- og skrivekompetanse. I senere tiår har bildebokformatet likevel utviklet seg med hensyn til kompleksitet, gjennom en fasettert interaksjon mellom bilde og tekst, og temaer som er av interesse på tvers av generasjoner. Til tross for at mange forfattere, illustratører og forleggere fremmer ideen om at bildebøker har et mangfoldig publikum, er det vanskelig å finne forskning som demonstrerer denne formeningen. For å fylle dette tomrommet i forskningen prøver denne studien å finne variasjoner mellom to ulike alderstrinn sin oppfatning av ikonotekst og identifikasjon av temaer. Målet ved å gjøre dette er å se nøyaktig hvordan bildebøker kan fungere som allalderlitteratur, for å fremme ideen om å bruke bildebøker på tvers av trinn i undervisningen. For å kunne gjøre dette ble det gjennomført fokusgruppediskusjoner i 5.- og 10. klasse. Fokusgruppediskusjonene var den eneste metoden som ble benyttet, men diskusjonene resulterte i en stor mengde data. Hovedfunnene i studien viste at alle fokusgruppene hadde evne til å oppfatte interaksjonen mellom bilde og tekst. Likevel var det variasjoner i hvordan fokusgruppene brukte ikonoteksten i sammenheng med deres tolkning av fortellingen, hvor de eldre fokusgruppene hadde en større tendens til å begrunne tolkningene av visuell og verbal kommunikasjon sammenlignet med de yngre fokusgruppene. I tillegg demonstrerer forskningen forskjeller med hensyn til fokusgruppenes identifikasjon av temaene i de aktuelle bildebøkene. Denne oppgaven konkluderer med at de synlige variasjonene mellom de to alderstrinnene relaterer til tanken om at bildebøker kan fungere som allalderlitteratur, på bakgrunn av at de demonstrerer kompleksiteten sett i bildebøker i dag.
Description:
Masteroppgave i undervisningsvitenskap med engelsk fagdidaktikk
Publisher:
Bergen University College
Date:
2016-09-15
Material type:
Master's thesis
Language:
English
URL:
http://hdl.handle.net/10049/718
Keywords:
picturebooks
crossover literature
bildebøker
allalderlitteratur
undervisningsvitenskap
engelsk fagdidaktikk

Files: