Helsesøstres erfaringer med forebygging av brannskader hos småbarn -En kvalitativ innholdsanalyse

Author:
Bergvoll, Lise-Marie
Abstract:
Bakgrunn Brannskader hos barn er et globalt folkehelseproblem. Spesielt utsatt er barn 0-4 år. Helsesøstres erfaringer med å forebygge brannskader fra et kommunebasert brannskadeforebyggende program vil kunne bidra til en dypere forståelse av fenomenet forebygging av brannskader hos småbarn. Hensikten med studien er derfor å utforske og beskrive helsesøstres erfaringer med forebygging av brannskader hos småbarn 0-4 år. Metode Studien har en induktiv tilnærming med et utforskende og beskrivende design. Det ble foretatt et strategisk utvalg av helsesøstre fra en kommune godkjent som «Trygt lokalsamfunn», og som arbeidet innenfor helsestasjonstjenesten, flyktningehelsetjenesten og miljørettet helsevern. Datainnsamling ble gjennomført ved hjelp av en semistrukturert intervjuguide, der totalt 11 helsesøstre deltok i to fokusgruppeintervjuer og ett individuelt intervju. For analyse av data ble det benyttet en kvalitativ innholdsanalyse. Resultat Resultatene som fremkom viser at helsesøstres erfaringer med forebygging av brannskader innebærer «å møte foreldre med individuell tilpasning», «å styrke foreldrerollen» og «å tilhøre et fellesskap med felles visjoner og mål for brannskadeforebygging», som gjenspeiles i et felles hovedtema: «Forebygging av brannskader oppleves som et moralsk ansvar». De tre subtemaene inneholder en appell og et gjensvar synliggjort gjennom helsesøstrenes handlinger, som gjenspeiler en opplevelse av moralsk ansvar for å forebygge brannskader hos småbarn. Konklusjon Studien viser at det brannskadeforebyggende arbeidet i større grad bør tilpasset individuelt og der kulturelle hensyn bør tas ved planlegging, etablering og gjennomføring av brannskadeforebyggende tiltak. Individuell tilpasset informasjon med en empowerment tilnærming kan styrke familier i deres behov for økt kunnskap og kompetanse. Samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, frivillige og private aktører vil forsterke det brannskadeforebyggende arbeidet. Nøkkelord Helsefremmende og forebyggende arbeid, helsesøster, erfaringer, forebygge brannskader, småbarn, kvalitativ innholdsanalyse
Burn injuries in small children is a global health issue, and children under the age of four are heavily represented. Burn injuries prevention program can be effective and decrease the incidence of severe childhood burns. Public health nurses`(PHN`s) experiences with preventing burns from a community based burn injury prevention program, will contribute to a deeper understanding of the phenomena burn prevention in small children. Therefor the aim of this study is to explore and describe PHN`s experiences with prevention of burns in small children 0-4 years old. Method The study has an explorative, qualitative design with an inductive approach. A strategic sample of nurses from a municipality approved as "Safe Community" was used. Two focus group discussions and one individual interview were conducted with 11 PHN`s from a Child Health Care center. Qualitative content analysis was used to analyze data. Results Three sub-themes emerged: “to meet parents with individual adjustment”, "empowering parenthood" and "belonging to a community with shared visions and goals for burn prevention in small children”. This three sub-themes are reflected in a common main theme: “Prevention of burns experienced as a moral responsibility”. This three sub-themes contain an appeal and a response manifested through the PHN`s acts, reflecting a sense of moral responsibility to prevent burns in small children. Conclusion Burn prevention work should increasingly be adapted individually and where cultural considerations should be taken when planning, establishing and implementation of burn prevention measures. By using individual based information with an empowermental approach, can families be supported in their need for improved knowledge and competence. Collaboration between specialist and primary care, voluntary and private actors will strengthen the burn prevention work in a municipality. Keywords Health promotion, public health nurse, experience, prevent burns, small children, qualitative content analysis
Description:
Masteroppgave i klinisk sykepleie
Publisher:
Bergen University College
Date:
2016-12-01
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/726
Keywords:
helsefremmende arbeid
forebyggende arbeid
helsesøster
erfaringer
forebygge brannskader
småbarn
kvalitativ innholdsanalyse

Files: