Kompetanseheving for helsepersonell i demensomsorgen. En kunnskapsbasert retningslinje tilpasset ved hjelp av ADAPTE metoden.

Author:
Norman, Anne Maria
Abstract:
Sammendrag Bakgrunn: Demografiske tall viser en kraftig økning i antall eldre, og høy alder er den største risikofaktoren for demenssykdom. Myndighetene sier at det i det kommunale planarbeidet skal settes fokus på tjenestetilbudet til et økende antall personer med demens og kompetanse blant helsepersonell i demensomsorgen. Det finnes ingen lokal retningslinje eller plan i prosjektkommunen som sier noe om hva som bør inngå av tema for å styrke denne kompetansen. Hensikten: Hensikten med masteroppgaven har vært å utarbeide en kunnskapsbasert retningslinje med kompetanseheving blant helsepersonell innenfor demensomsorgen som tema. Retningslinjen, som skal være lokaltilpasset en utkantkommune (prosjektkommunen), skal gi anbefalinger om de tema som bør inngå i undervisningen. Den skal også gi anbefalinger om hvordan undervisningen av disse tema bør formidles. Metode: ADAPTE er benyttet som metode for å tilpasse en kunnskapsbasert retningslinje. Det ble søkt etter retningslinjer i nasjonale og internasjonale databaser. Retningslinjer som oppfylte inklusjonskriteriene ble tatt med videre som potentielle kilderetningslinjer og disse ble kvalitetsvurdert ved hjelp av AGREE instrumentet. Resultatet: Det ble ikke funnet noen nasjonale retningslinjer med dette som tema. Totalt 156 internasjonale dokumenter ble funnet hvorav tre ble kvalitetsvurdert. To av disse ble benyttet som kilderetningslinjer. I alt seks anbefalinger er tatt med. Tema som bør inngå i undervisningen er: Utfordrende adferd, tvang, kommunikasjon, og personsentrert-omsorg. Opplæring som er kombinert med praktisk trening, veiledning, tilbakemeldinger og som går over en lengre periode, viser å ha best effekt. Forskning viser imidlertid at effekten av opplæringen er usikker og at det derfor er viktig med flere studier med en sterk forskningsdesign på området. Konklusjon: ADAPTE metoden har vært tidkrevende, men anvendbar i prosessen med å tilpasse en retningslinje. Utgangspunktet for de seks anbefalingene er hovedsakelig hentet fra en svensk og brittisk retningslinje som er blitt tilpasset en norsk utkantkommune.
Background: Demographic data indicate a considerable increase in the number of elderly persons, and old age is the leading risk factor for developing dementia. Authorities state that municipal planning should focus upon services offered the increasing numbers of people with dementia, and towards the need to strengthen health personnel competence concerning dementia. No local guideline or strategy for competence building of health personnel exists in the project municipality. Objective: The aim of the project has been to establish a set of evidence-based practice guidelines to deal with competence building among health personnel within the field of dementia in remote municipalities (project municipality). The Guideline should include advice and recommendations concerning the topics that ought to be included in teaching about dementia care, as well as offering recommendations about how the teaching ought to be presented. Methodology: ADAPTE method is used to adapt an evidence based-guideline. Guidelines were searched in national and international databases. Guidelines that met inclusion criteria were assessed as potential source guidelines and were assessed for quality using the AGREE instrument. Results: No national guidelines were found about the same topic. There was found a total of 156 international documents, three of which were quality assessed. Two of these were eventually used as the source guidelines. Six recommendations are included. The project resulted in a guideline that recommends teaching topics such as challenging behaviour, coercion, communication and person-centred care. Instruction which includes a combination of practical training, supervision, and feedback, all given over a longer stretch of time, shows best effect. Research shows that the effect of training is uncertain and that it is therefore important for more studies with a strong research design on this topic. Conclusion: The ADAPTE method has been time-consuming, but usable in the process of adapting a guideline. The six recommendations are obtained from a Swedish and British guideline that is adapted to a Norwegian remote municipality.
Description:
Masteroppgave i kunnskapsbasert praksis
Publisher:
Høgskolen i Bergen/Bergen University College
Date:
2011-05-16
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/730
Keywords:
kunnskapsbaserte retningslinjer
ADAPTE metoden
demens
kompetanseheving og helsepersonell
evidence-based guidelines
ADAPTE method
dementia
competence building and health personal

Files: