Effekt av simuleringstrening på sykepleieres ferdigheter og kunnskaper sykepleieres ferdigheter og kunnskaper

Author:
Pål Andrè, Hegland
Abstract:
Bakgrunn: Simuleringstrening er en utbredt strategi for å bedre kvalitet i helsevesenet. Imidlertid har ikke effekten av simuleringstrening for sykepleiere blitt dokumentert i en systematisk oversikt. Hensikt: Formålet med dette prosjektet er å evaluere effekten av simuleringstrening på sykepleieres ferdigheter og kunnskaper. Metode: Vi utførte søk i CDSR, DARE, HTA, CENTRAL, CINAHL, MEDLINE, Embase, ERIC og SveMed+ etter randomiserte kontrollerte studier (RCT) som evaluerte effekten av simuleringstrening for sykepleiere. Søkene var gjennomført i september 2014. Screening av abstracts og fulltekst, dataekstraksjon og vurdering av risiko for systematiske skjevheter ble utført av to personer individuelt. Vi utførte sammenligningene simuleringstrening versus ingen simulering, høyteknologisk simulering versus andre simuleringsformer og ulik organisering av simuleringstreningen. Data ble analysert i en meta-analyse og narrative synteser. GRADE ble benyttet til å vurdere kvaliteten på dokumentasjonen til hver sammenligning og utfall. Resultat: Syv RCTer møtte inklusjonskriteriene. For sammenligningen simuleringstrening versus ingen simulering på sykepleieres ferdigheter sammenstilte vi effektestimatene i en meta-analyse som viste SMD -1, 23 (KI -2, 69 til 0, 23). Det var imidlertid stor heterogenitet (I² 92 %). Det var høy grad av variasjon i resultatene for de andre sammenligningene. Den samlede dokumentasjonen bak alle sammenligningene ble gradert til lav kvalitet. Konklusjon: Effekten av simuleringstrening varierer betydelig internt i og mellom de inkluderte studiene. Meta-analysen viste usikker effekt av simuleringstrening sammenlignet med ingen simulering. De andre sammenligningene viste ikke-signifikante forskjeller og inkonsistens i effektestimatene. Basert på våre funn kan vi ikke trekke noen sikker konklusjon på om simuleringstrening er en effektiv strategi for å øke sykepleieres ferdigheter og kunnskaper. Sammendrag:Denne masteroppgaven består av en systematisk oversikt i artikkelform og en kappe knyttet til denne. Kappen en er utdypning av metode, resultat og en utvidet diskusjonsdel i forhold til artikkelen.
Background: Simulation-based training is a widespread strategy to improve health-care quality. However the effectiveness on registered nurses has previously not been established in systematic reviews. Aim: The aim of this systematic review is to evaluate effectiveness of simulation-based training on nurse’s skills and knowledge Method: We searched CDSR, DARE, HTA, CENTRAL, CINAHL, MEDLINE, Embase, ERIC and SveMed+ for randomised controlled trials (RCTs) evaluating effect of simulation-based training among nurses. Searches were completed in September 2014. Screening of abstracts and full-text, data extraction and assessment of risk of bias were independently conducted by two reviewers. We made the comparisons simulation-based training versus no simulation, high-fidelity simulation versus other simulation strategy and different organisation of simulation training. Data were analysed through meta-analysis and narrative syntheses. GRADE was used to assess quality of evidence. Results: Seven RCT’s met the inclusion criteria. For the comparison simulation-based training to no simulation on nurses’ skills we pooled effect sizes using a random effects model. Our meta-analysis showed no significant differences between the groups (SMD -1.23, CI -2.69 to 0.23). There was large heterogeneity (I² 92 %). For the other comparisons there was large between-study variation in results. The quality of evidence for all comparisons was graded as low. Conclusion: The effect of simulation-based training varies substantially between the included studies. Our meta-analysis showed no significant difference of simulation training compared to no simulation, but the quality of evidence was low indicating uncertainty. Other comparisons showed inconsistency in results. Based on our findings we cannot conclude if simulations-based training increases nurses’ skills and knowledge. Summary: This master’s theses consist of a systematic review and an introduction section. The introduction is an elaboration of the method used, results and discussion of the systematic review.
Description:
Masteroppgave i kunnskapsbasert praksis i helsefag
Publisher:
Høgskolen i Bergen/Bergen University College
Date:
2015-05-15
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/739
Keywords:
simulering
sykepleier
RCT
ferdighet
kunnskap
systematisk oversikt
simulation
technology-enhanced
nurses
knowledge
skill
systematic review

Files: