ROMMET OG LEKEN. Fra hverdagsrom til opplevelsesrom for de yngste barna i barnehagen.

Author:
Anette Sofie, Bernsen
Abstract:
Dette prosjektet har fokus på rom i forhold til variasjon, opplevelse og lek blant de yngste barna i barnehagen. Tre forskjellige opplevelsesrom konstrueres i barnehagens hverdagsrom. Prosjektets innfallsvinkel er et barnlig topologisk perspektiv som har vært med å lede til forslag i løsningene i prosjektets ulike praktiske utprøvinger. Et slikt barnlig topologisk perspektiv vil i dette prosjektet bli utfordret i konstrueringen rundt disse praktiske romlige løsningene, i møte med de yngste barna. I tillegg er de praktiske gjennomføringene i opplevelsesrommene inspirert av ulike kunstneriske prosjekter fra de siste årene som også er rettet mot de yngste barna. Forskningsmetodene som benyttes er inspirert av aksjonsforskning som metode, samtidig som innfallsvinkler fra kunstneriske forskningsstrategier også anvendes. Opplevelsesrommene blir konstruert i en barnehages hverdagsrom i en tre ukers periode, i forbindelse med morgenstunden i barnehagen. Aksjonsforskningens tankegang viser seg i ønsket om å engasjere personalet i den aktuelle barnehagen i en dialog til forandring av de eksisterende tankene rundt rommet. I konstruksjonen av de forskjellige rommene har det vært spesielt viktig å benytte materialer og objekter som denne barnegruppen allerede kan ha kjennskap til. Materialet og objektene blir deretter presentert på en ny og overraskende måte. Det er spesielt interessant i denne sammenheng å få innblikk i hvordan barna forholder seg til de romlige virkemidlene og hvordan interaksjonen i barnegruppen fremstår. Videoobservasjoner fra barnas lek og samtaler med de ansatte representerer empirien i prosjektet. Funn fra observasjonene i undersøkelsene gjort i barnehagen er med i den videre diskusjonen rundt hvordan en kan skape varierte opplevelser for de yngste barna i barnehagen. Teoretiske perspektiver fra Hans-Georg Gadamers tanker om lek som ontologi, Mihaly Csikszentmihalyi sitt flytbegrep og Gunvor Løkkens forskning av de yngste barna, er med å nyansere diskusjonen rundt tolkningen av funnene fra observasjonene i barnehagen. Det mest fremtredende i prosjektet er at den voksnes rolle fremstår mer kroppslig aktiv i møte med slike rom. Det er også interessant å se hvordan de manglende forventningene til de ulike rommenes innhold setter barna og de voksne i en mer likeverdig situasjon. Hverken barn eller voksne kjenner til rammene for rommene og utforsker sammen i mer aktive roller. Det at man er sammen om et «felles tredje», som opplevelsesrom kan skape et sterkere fellesskap med humor og lek i barnehagehverdagen.
Description:
Masteroppgave i dramapedagogikk
Publisher:
Høgskolen i Bergen/Bergen University College
Date:
2013-05-16
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/741
Keywords:
hverdagsrom
opplevelsesrom
lek
aksjonsforskning
drama
barnehagebarn

Files: