Anvendelsen av Noomer i matematikkundervisningen av tallmengder

Author:
Abotnes, Cecilie Enehaug
Abstract:
DragonBox Numbers har som mål å bedre tallforståelse til barn, i alderen 4-8. år, gjennom å spille et digitalt spill. Appen er basert på figurer som kalles Noomer. Utvikleren av DragonBox har et prøveprosjekt i en kommune i Norge som inkluderer både DragonBox Numbers og et læreverk kalt DragonBox School som er basert på de samme figurene, Noomene. Målet for denne forskningen er å identifisere hvordan lærere bruker de ulike formene av Noomene i førsteklasse for å utvikle elevenes forståelse av tallmengder. Problemstillingen for denne studien er: Hvordan anvender lærere Noomene i matematikkundervisningen av tallmengder i førsteklasse? Forskningen tar utgangspunkt i to lærere og deres klasser på førstetrinn. For å belyse forskningsspørsmålet er det valgt en kvalitativ tilnærming. Datamaterialet er blitt samlet inn gjennom intervju og samtaler etter flere observerte undervisningspraksiser. For å kunne svare på forskningsspørsmålet, har jeg brukt virksomhetsteori for å avdekke lærernes handlingsmønster og hva som er med på å påvirke valgene lærerne tar. Ved å identifisere elementer som subjekt, objekt, verktøy, rollefordeling, samfunn og regler i klasserommet gir virksomhetsmodellen muligheten til å avdekke hvordan de ulike elementene i klasserommet påvirker hverandre og lærernes valg. Denne forskningen har kommet fram til hvordan lærerens vilje til å anvende ulike former av Noomene er knyttet opp til synet læreren hadde på tallmengder, på hvordan elever lærer og på undervisning. Ved å identifisere hvordan de ulike elementene i virksomhetsmodellen, begrunnet i diskusjonen omkring de tre ulike temaene1, kunne det være med på å beskrive hvorfor lærerne var villig til å anvende de ulike Noomen som de gjorde. Studien peker på tre sentrale former av Noomene: læreverket DragonBox School, Numbers og fysiske Noomer. Videre har forskningen vist hvorfor lærerne er mer villig til å anvende læreverket DragonBox School framfor Numbers, og hvorfor Numbers ble sett på som et verktøy for å oppholde elevene. Det kommer fram at lærernes vilje til å anvende digitale læringsressurser i undervisningen er påvirket av flere og motstridende ideer. Forskningen viser dermed at resursutviklere, som DragonBox, og kommuner som vurderer å kjøpe materialet, må være oppmerksom på at det er et behov for en fagutvikling for å møte noen av lærernes synspunkt, hvis digitale ressurser skal ha en positiv innvirkning på elevenes læringsmuligheter. 1 Lærernes syn på tallmengder, på hvordan elever lærer og på undervisning
DragonBox Numbers aims to improve number understandings of children, aged 4 to 8 years, through playing a digital game. The app is based on characters called Nooms. The developer of DragonBox is conducting a pilot project in a municipality in Norway which includes both DragonBox Numbers and a textbook called DragonBox School which is based on the same characters, the Nooms. The aim in this thesis is to identify how teachers use the various forms of Nooms in first grade to develop children´s number understandings. The research question is: How do teachers use the Nooms while teaching mathematics in the study of number concept in first grade? The research is based on two teachers and their first-grade classes. To respond to the research question, a qualitative research methodology was chosen. The data has been collected through interviews and conversations following several observed teaching practices. To respond to the main thesis, I have used Activity Theory to reveal the teachers' patterns of action, and what influences the choices the teachers make. Identifying elements such as subject, object, tools, division of labour, community and rules in the classroom gives the Activity model the ability to uncover how the different elements in the classroom affect each other and the teachers' choices. This thesis show how the teacher´ willingness to use the various forms of Nooms was connected to their views about number consept, on how children learn and on teaching. By identifying how different elements in the activity theory model, foregrounded in discussions of these three sets of views2, could show why the teachers were more willing to use the various forms of Nooms as they did. The study points on three main forms of Nooms: DragonBox School, Numbers and actual physical Nooms. Furthermore, the thesis show why the teachers were more willing to use the textbook DrgonBox School in stead of Numbers, and why Numbers was seen as something to keep the children busy. It shows that teachers´ willingness to use digital resources in their teaching is affected by several different and often conflicting ideas. The thesis shows that digital resource developers, such as DrgonBox, and Municipalities who consider purchasing the material need to be aware that professional development is needed to confront some of the teacher´s views if digital resources are to have a positive impact on children´s learning opportunities. 2 Teacher views about number sense, on how children learn and on teaching
Description:
Masteroppgave i undervisningsvitenskap
Publisher:
Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences
Date:
2017-05-15
Material type:
Master's thesis
Language:
Norwegian
URL:
http://hdl.handle.net/10049/802
Keywords:
Noomer
digitalt spill
tallmengder
tallforståelse
DragonBox School
Numbers

Files: