Poetisk lek i ord og bilder: Litterære klasseromsamtaler om karnevaleske diktbildebøker.

Forfatter:
Brandsøy, Anne Lise
Sammendrag:
I denne masteravhandlingen undersøkes hvordan karnevaleske diktbildebøker kan tilføre klasserommet estetiske opplevelser gjennom litterære samtaler. De utvalgte diktbildebøkene er Mustafas kiosk av Jacob Martin Strid (2011) og Skurker og agurker, pirater og undulater av Sylvelin Vatle (2009). I analysen av bildebøkenes karnevaleske trekk, bygger jeg både på Mikhail Bakhtins teori om middelalderens latterkultur og på studier av karnevaleske trekk i barns egen tekstkultur. Med utgangspunkt i diktbildebøker som primærlitteratur, er bildebok en del av teorigrunnlaget. Avhandlingen bygger også på teori om litteraturdidaktikk med særlig fokus på litterære samtaler. Begrepet estetiske opplevelser ser jeg i lys av Hans-Georg Gadamers teoretiske refleksjoner om estetisk erfaring. Jeg trekker også inn Louise Rosenblatts teori om estetiske og efferente lesemåter. Hennes leseteori har fått stor betydning innenfor nyere litteraturdidaktikk, og i denne avhandlingen er Rosenblatts tenkning sentral både for drøftingen av estetikkbegrepet og som grunnlag for analysene av elevrespons i de litterære samtalene. Bakgrunnen for avhandlingen er ønsket om å undersøke hvordan lesinger av karnevaleske dikt kan tilføre klasserommet estetiske opplevelser. De litterære samtalene jeg har analysert er gjennomført i hel klasse. Studien bidrar slik til å studere elevers estetiske opplevelser gjennom litterære samtaler i en full klasse til forskjell fra studier av litterære samtaler som er gjennomført med mindre grupper barn. Med diktbildebøker som primærlitteratur, plasserer studien seg også innenfor en sjanger og et medium det er lite forskning på. Diktbildebøkene analyseres med utgangspunkt i karnevaleske trekk som kommer til uttrykk i samspillet mellom de verbale og visuelle modalitetene. Analysen knytter moment i dikt og bilder både til middelalderens latterkultur og til karnevaleske trekk i barns egen tekstkultur. Videre analyseres elevresponsen slik den framtrer i de litterære samtalene. Funnene viser at elevenes sanselige opplevelser av dikt og bilder, og deres forståelse av leken med ord og begreper, roller og situasjoner i diktbildebøkene, er essensielle komponenter i den estetiske opplevelsen.
This master dissertation explores how carnivalesque children’s picturebooks may create aesthetic experiences in the classroom through literary conversations. The poetry picturebooks selected are Mustafas kiosk by Jacob Martin Strid (2011) and Skurker og agurker, pirater og undulater by Sylvelin Vatle (2009). In the analysis of the picturebooks’ carnivalesque characteristics I build on Mikhail Bakhtin’s theory of medieval laughter culture and on studies of carnivalesque characteristics in children’s own textual culture. Children’s poetry picturebooks are used as primary sources and, thus, picturebook theory make up part of the theoretical foundation. The dissertation also builds on theory of literature didactics with particular focus on literary conversations. The concept of aesthetic experience I see in light of Hans-Georg Gadamer’s theoretical reflections on aesthetic experience. I also use Louise Rosenblatt’s theory on efferent and aesthetic reading. Her reading theory has recently had great significance within literature didactics and is, in this dissertation, central in the discussion of the concept of aesthetics and as a foundation for the analyses of student responses in literary conversations. The motivation for the dissertation is a wish to explore how readings of carnivalesque poems may give rise to aesthetic experiences in the classroom. The literary conversations I have analysed have been carried out in a whole class. The study thus contributes to explore students’ aesthetic experiences in an undivided school class as opposed to studies of literary conversations performed in smaller groups of children. With poetry picturebooks as primary sources the study places itself within a genre and a medium on which there is currently little research available. The poetry picturebooks are analysed based on the carnivalesque characteristics that are expressed in the interactions between the verbal and visual modalities. The analysis relates elements of poems and pictures to medieval laughter culture and to carnivalesque characteristics in children’s own textual culture. The students’ responses are further analysed as they emerge in the literary conversations. The findings show that the students’ sensuous experiences of poems and pictures and their understanding of the play with words and concepts, roles and situations in the poetry picturebooks, are essential components in the aesthetic experience.
Beskrivelse:
Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur
Institusjon:
Høgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciences
Dato:
2017-05-15
Material type:
Master's thesis
Språk:
Norwegian
Url:
http://hdl.handle.net/10049/818
Emneord:
karnevaleske diktbildebøker
carnivalesque children’s picturebooks
literary conversations
classroom
litterære samtaler
klasserom

FILER: