Åtte rurale stemmer; å arbeida som førskulelærar i Vest-Norge

Forfatter:
Kvalvik, Berit
Sammendrag:
Masteroppgåva har fokus på rural teaching som førskulelærar i Norge. Gjennom kvalitative intervju av åtte førskulelærarar i tre ulike barnehagar i rurale strok på Vestlandet, er det innhenta data til bruk i masteroppgåva. Dette empiriske materialet gir innblikk i det pedagogiske innhaldet i dei utvalde barnehagane og førskulelæraren sine rollar internt i barnehagen og eksternt i bygda. Datamaterialet er analysert etter metoden innhaldsanalyse (content analysis). Masteroppgåva prøver å svara på korleis ein kan forstå omgrepet rural i samband med rural teaching i norske barnehagar i tillegg til å utforska førskulelæraryrket som profesjon og profesjonell yrkesutøving i ein rural kontekst. Lov om barnehagar (2005) og Rammeplan for barnehagar (2011) legg føringar for formål og innhald i barnehagar i Norge. Gjennom utdanninga er førskulelærar (barnehagelæraren) kvalifisert til arbeid med førskulebarn. Utøvinga av yrket er forma av rammene som sentrale føringar og utdanning gir. Det er mange fellestrekk i innhaldet i barnehagedagen slik det kjem fram i datamaterialet frå dei tre barnehagane. Det lokale særpreget på barnehageinnhaldet synes å vera lite med utgangspunkt i dei åtte intervjua som masteroppgåva byggjer på. Dette kan også forklarast som eit resultat av norske reguleringar og koordinert nasjonal utdanning av førskulelærarar.
The focus of this master thesis is rural teaching in kindergartens in Norway. The data material is from qualitative interviews of eight (kindergarten) teachers from three different kindergartens in rural areas of Western Norway. This empirical material provides information about the pedagogic content in the selected kindergartens and the role of the teachers internally in the kindergarten as well as externally in the local community. The method used is content analysis. The thesis aims to address the term rural in the context of rural teaching in Norwegian kindergartens. Furthermore, the profession of kindergarten teachers is explored in a rural context. Norwegian regulations (”Lov om barnehager” 2009 and “Framework Plan for the Content and Tasks of Kindergartens” 2011) guide the aims of and content in kindergartens. The kindergarten teachers are qualified through their education which in combination with the central regulations, shape the professional practise. The data material shows several common features in content and daily routine for the three studied kindergartens. The content in the kindergartens does not show distinct local characteristics according to the eight interviews presented in this thesis. This can also be explained by the Norwegian regulations and the coordinated educations of kindergarten teachers at national level in Norway.
Beskrivelse:
Masteroppgave i undervisningsvitenskap med fordjuping i pedagogikk
Institusjon:
Høgskolen i Bergen/Bergen University College
Dato:
2016-11-15
Material type:
Master's thesis
Språk:
Nynorsk
Url:
http://hdl.handle.net/10049/734

FILER: